Familëjô Ubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 8:51 pp 12 mô. 2007

ubuntu-logo.pngUbuntu 7.04 (Feisty Fawn) ë ji sostrné wersëje jakno Kubuntu (graficzné òkrãżé KDE 3.5.6), Xubuntu (graficzné òkrãżé XFCE 4.4) ë Edubuntu (graficzné òkrãżé Gnome 2.18 – jakno Ubuntu) pòkôzałë sã nama w zapòwiôdzónym ju łońsczégò rokù terminie z akùratnoscą co do dnia (19. łżëkwiôta) w wersëjach:

  • desktopòwô dlô x86 ë x64 live CD z graficzną mòżnotą instalacëji prosto z graficznegò òkrãżô
  • serwerowô dlô: x86, x64, SPARC – instalëje serwerowé systemë bez graficznegò òkrãżô
  • Alternate install CD (x86, x64) – tekstowi instalownik, jaczi mòże zrëszëc téż na systemach z mni jakno 192 MByte RAM ë jaczi zamëkô téż w se dodôwné òptacëje

Wszëtczé ne wersëje òpiatrté są na jedny spòdlowi systemie.

Articzel ò instalacëji systemë nachôdô sã terô w dzélu pòmòcë dlô Linuksa:


Freespire 2.0 Alpha – Test

Tadżi: , — Mark @ 7:01 pp 1 mô. 2007

Jô nié dôł radë sã pòwstrzëmac ë mùszôł òbôczëc jak wëzdrzi terô na darmôk wersëjô z dodomù Linspire ò mionie Freespire, a jakô òpiartô je terô na Ubuntu 7.04 ë jakô mô bëc z fùlmùtlimedialnëm wspiarcem dlô MP3, Windows Media, QuickTime, Java, Flash czë téż Real Player.

freespire.pngZladowóną móm wersëjã Freespire 2.0 Alpha2U . Instalacëjô systemë pòszła mie pò prôwdze baro flot, na gwës chùtczi jakno Ubuntu, OpenSUSE, Fedora czë Debian. Nié mòże równak wëbrac n.p. pòlsczégò jãzëka przë instalacëji, co nie bëło dlô mie problemą, chòc trzëmóm to równak za minus zdrząc na to z perspektiwë dzysdniowëch czasów.
Pò pierszim zrëszëniém systemë witô naji KDE w wersëji 3.5.6, chòc je widzec felënk różnëch programów jaczé wëdôwają sã bëc mùszã, mëszlã tuwò òsoblëwié ò menadżerach paczétów, tuwò pòmôgô le instalacëjô tegò z kònsole. Jô wëbrôł dlô se Synaptica.
(wicy…)


Ubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 11:57 dp 21 łżë. 2007

ubuntu-logo.pngNowô wersëjô familëji Ubuntu 7.04 “Feisty Fawn (Edubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Xubuntu) ùkôza sã we czwiôrtk 19. łżëwkwiôta – zgòdno z zapòwiedzama. Systema prezentëje sã nama zaktualnionô z jądrã 2.6.20, X.org 7.2, Gnome 2.18 ë KDE 3.5.6 (Kubuntu).

Do nowòsców przënôlégô wirtualizacëjô w wersëji dlô serwerów, aùtomatné doistalowanié mùltimedialnëch kòdeków ë asystenta migracëji, jaczi przejimô w dzélu ùstôwë z Windowsa czë Linuksa. Ubuntu 7.04 mòże zladowac w wersëjach dlô systemów x86, PPC ë x64, a wersëjô dlô serwerów téż dlô procesorów SPARC. Brëkòwnicë wersëji 6.10 są w sztãdze, przë przistãpie do intenetu, doprowadzëc jã do 7.04 przez aktualizacëjã online, prosto z menadżera aktualizacëjów.

Co dlô naji wôżné, to je fakt, że to pierwszô òficjalnô wersëjô Ubuntu jakô zamëkôw se aùtomatno kaszëbską klawiaturã.
Testë za sztërk na tich starnach.

Zladënk:


Francësczi parlament przechôdô na Ubuntu

Tadżi: — Mark @ 5:29 pp 12 stru. 2007

ubuntu-logo.pngFrancësczi parlament przeńdze do kùńca czerwińca 2007 rokù na desktopach swòjëch reprezentantów na Linuksa Ubuntu. Zmianë tikają sã 1154 kòmpùtrów, z czegò 577 to kòmpùtrë parlamentarników ë jich asyntentów.

Kòl kùńca łońsczégò rokù rozsądzëło ju francësczi Nôrodné Zgromadzenié ò tim bë òdeńc òn Windowsa ë wpiserac wòlną soft-wôrã. Wspiarcem dlô tegò bëło badanié przeprowadzoné przez Atos Origin, jaczé preferëje wòlną soft-wôrã.
(wicy…)


Piątô testowô wersëjô Ubuntu 7.4

Tadżi: — Mark @ 6:40 pp 3 stru. 2007

ubuntu-logo.pngSpòlëzna Ubuntu przedstôwiła nôslédną rozwijową wersëjã ti distribùcëji – Herd 5.

Herd 5 mô bëc slédną wersëją Alfa, jakô ùkôza sã kòl 1,5 miesąca przed sztabilnym wëdaniém. Cësk mają tuwò programiscë òsoblëwié kładłi na sztabilnotã systemë, chòc téż czile nowinków sã do ni wkradło ë tak mómë bënë malińką zmianã wëzdrzatkù ë nowé X.org 7.2.
Kubuntu dostało nowé nôrzãdze no particjonowaniô, KOffice 1.6.2 ë Basket 1.0 – nôrzãdze do òrganizowaniô desktopù.
(wicy…)


Ubuntu Feisty Fawn Herd 4

Tadżi: — Mark @ 9:14 pp 17 grom. 2007

ubuntu-logo.pngJe ju wëszłô czwiôrtô testowô wersëjô Ubuntu Feisty Fawn Herd 4, jakô mô sã ùkôzac 19 łżekwiôta ju jakno kùńcowô Ubuntu 7.04.
Familëjô Ubuntu je ò tëli dlô naji wôżnô, bò ji dzéle są dolmaczoné òd lata łóńsczégò rokù na kaszëbsczi jãzëk – nôdali z dolmaczënkama jesma w òkrãżém KDE, stądka kubuntu je dlô naji mùstrową kaszëbską distribùcëją – ë zamëkô ju w se kaszëbską klawiaturã jakno ë lokalizacëjã dlô kaszëbsczégò jãzëka.

locales.png

Lokalizacëjô dlô kaszëbsczégò jãzëka w Ubuntu 7.04

(wicy…)


Ubuntu a repòzytorëja

Tadżi: — Michôł @ 9:05 pp 30 stë. 2007

ubuntu-logo.pngÒd dzysô chcemë dawac na starnie linuxcsb.org krótczé ùczbë brëkòwaniô linuksa na przëmiôrach. Na piérszi dzél przińdze ùsôdzenié nowich repòzytorëjów w Kubuntu, Ubuntu, Xbuntu, Edubuntu ë jeszjinëch wersëjach ti distribùcëji. Cëż to taczégò? Repòzitorëja to môle w jaczich jidze nalezc programë dlô naji distribùcëji linuksa. Zwëkòwô w kòżdim Ubuntu je lësta taczich placów, leno dzãka patentom czë licencëjom nie mô henë wiele aplikacëji jaczich mòże bëc nama nót, jakno np. kòdeków do mp3, dvd czë divix, programów Flash czë Java ëtp. Najim célã na dzysô je zwikszenié ti lëstë. Wszëtkò co mdzemë terô robic, jidze zrobic téż w “òknach”, le nają dbą je téż naùczenié kąsk òbsłëdżi tegò krajëmnégò nôrzãdza jaczim je dlô wielu kònsola, jinaczi zwónô terminalã.

(wicy…)


Linux Mint 2.1 Bea

Tadżi: , — Mark @ 12:25 dp 22 gòd. 2006

linux_mint_bea.pngÒd 20. gòdnika, prosto na Gòdë, je ju przëstãpnô nowô wersëjô, òpiartegò na Ubuntu 6.10, mùltimedialnégò Linuxa Mint ò kòdowim mionie “Bea”. Zamëkô w se m.jin. OpenOffice w wersëji 2.1 jakno ë mintDesktop. RealPlayer òstôł zastãpiony przez MPlayer razã nóternëma plug-insama, flash je ju téż bënë w swòji slédny wersëji 9 beta 2, je téż lepszé wspiarce dlô graficznëch kôrtów NVIDIA (“envy”). Całô distribùcëjô je do zladënkù na starnach ùdbë ë je kòl 695 MB wiôlgô.