Ubuntu/Kubuntu 10.04 LTS

Tadżi: , — Mark @ 10:17 pp 16 mô. 2010

Ubuntu 10.04 LTS “Lucid Lynx” òstało ùprzistãpnioné dwie niedzele nazôd. Bënë mómë, w przërównaniu do wczasniészi wersëji, wiele zjinaków w graficznycm wëzdrzatkù, krótszi start systemë ë m.jin. nowé ònlain ùsłëżnotë. Całownô zamkłô w tich distribùcëjach softwôra je naturalno przëstãpnô w nônowszich swòjich wersëjach. Ubuntu 10.04 LTS je wersëją z dołgòterminowim wspiarcém, piąc lat dlô serwerów ë trzë dlô biurkòwich („zwëczajncyh”) wersëjów. Mòżelëwô je aktualizacëjô z wersji 8.04 LTS ë 9.10 .

Kubuntu 10.04 LTS je pierszą wersëją z dołgòterminowim wspiarcém, chtërnô zamëkô w se KDE 4 – tã wersëja KDE je téż zdolmaczonô na kaszëbsczi ë przez to Kubuntu mòże dali nastôwic na kaszëbsczi jãzëk, jak to ju bëło w slédnych latach.
Jeżlë sygnie nama czasu, to bãdzemë mielë starã ò to, żebë ùprzëstãpnic wama tuwò téż kaszëbskòjãzëkòwò zrëchtowóny òbrôz ISO, chtëren bãdze szło wëpôlëc na platczi CD czë DVD.

Nowé wersëje mòże zladowac ze starnów:


Linuksowô wëdôwkòwô jeséń

Tadżi: , , , , , — Mark @ 11:56 pp 29 lëst. 2009

Òd jaczégòs ju czasu dostôwómë dwa razë w rokù nowé wëdôwczi zaktualnionych linuksowich distribùcëjów. Tak pò prôwdze to nié wszëtczich, równak czile z tich wikszich robi to regùlarno.

Tak bëło téż w tã jeséń – w slédnych tidzéniach pòkôzałë sã distribùcëje:

Kòżdô z nich niese ze sobą zaktualnioną softwôrã, nowé jądra Linuksa ë generalno to mniszé czë wikszé zmianë na lepszé ë to tak, że tak pò prôwdzë to kòżdi mòże nalezc, westrzód nich,  pasowną distribùcëjã dlô se.  Instalacëjô kòżdi z wëżi namieniónych je zblëżono letkô ë nawetka ti, co nié mają zebrónegò wiôldżegò doswiadczeniô w ni, bãdą w sztãdze sã z nią pòradzëc.

(wicy…)


Ubuntu 9.04 ju je

Tadżi: , , , — Mark @ 2:43 dp 24 łżë. 2009

Pùnktualno z terminã realizacëji pòkôza sã nowô wersëjô 9.04 (Jaunty Jackalope) pòpùlarny linuksowi distribùcëji Ubuntu. Do zladënkù stoją òbrôzë CD/DVD dlô desktopów ë serwerów z 32 ë 64 bitowima procesorama z architekturą x-86, jakno ë wersëjô Ubuntu 9.04 Netbook Remix na pamiãc USB dlô Netbooków.

Bënë nowégò wëdôwkù mómë m.jin. : nowé jądro (2.6.28.11), X-Server w nowim wëdôwkù 1.6.0, zaktualnioną softwôrã.

Ubuntu zamëkôw se graficzné òkrãżé GNOME 2.26.1, a Kubuntu KDE 4.2.2. Przë tim slédnym wôrt je dodac, że mómë w nim kaszëbską wersëjã KDE jakô je lepszegò kwalitetu jakno rëchliszé wëdôwczi. Króm tegò mają rozwijôrze Ubuntu dorobioné startowanié systemë tak, że skrodzëł sã nama czas startowaniô ò kòl 30%. Familëjô Ubuntu wspiérô téż terô nową systemã lopków Ext4, chtërnô stoi do wëbiérkù króm standardowi jesz u Ubuntu Ext3.

(wicy…)


Ubuntu 8.04 LTS

Tadżi: — Mark @ 8:13 pp 28 łżë. 2008

W Ubuntu 8.04 LTS “Hardy Heron” (wëszłé 24. łżëwkiôta) je kładłi, jakno ju rëchli w Ubuntu 6.06 LTS, wiôldżi cësk na sztabilnotã całi systemë. Stoi za tim baro dołdżé wspiarcë aktualizacëjama (3 lata dlô desktopów) tegò wëdôwka. Nié mòże gwës tuwò gôdac ò wiôldżim skòkù w bënowich zjinakach w przërówaniém do wersëji 7.10 – 6 ksãżëców to nie je znôwù tak wiele czasu bë wëszła z tegò zarô rwòlucëjô – nimò tegò mòżemë pisac ò czékawich nowich rozwiązaniach, taczim je na gwës instalownik z jaczim mòżemë terô winstalowac Ubuntu prosto z Windowsa bez mùszebnotë sztartowaniô kòmpùtra z CD czë téż mùszebnotë particjonizowaniô cwiardi platë. Nowò doszłô je téż czékawô programa wëpôlaniô platków ò mionie Brasero. Ubuntu 8.04 je téż pierszą distribùcëją jakô niese ze soba sztandardowò przezérnik Firefox w wersëji 3.
(wicy…)


Ubuntu 8.04 Release Candidate

Tadżi: — Mark @ 9:17 pp 18 łżë. 2008

Dzén pòzdze, jakno bëło planowóné, wëszłô je wersëjô Ubuntu 8.04 RC (Hardy Heron), jaka mòże zladowac ze starnë: releases.ubuntu.com.
Hardy Heron
(jakno ma ju dzysô pisôlë) je pò Ubuntu 6.06 drëgą wersëją z Long Term Support (gwarantowónëch je 5 lat dlô serwerowi ë 3 dlô desktopòwi wersëji).
Òbrôzë platów stoją fardich do zladënkù dlô wszëtczich wspierónëch przez Ubuntu systemów, dô téż alterantiwné instalacjowé wersëje.

Kùncowô wersëjô mô sã ùkôzac 24 łżëwkiôta – jakno ju rëchli bëło pisóné. Në to chto chce sã pòbawic, ten niech zladëje wersrjã RC, a całô reszta niech jesz pòżdô 6 dniów – to chùtkò nama zlecy.

Ps. Jesma chùtczi z tim wiadła jakno pòlskòjãzëkòwé serwisë – dlôte gwës téż wôrt tej-sej do naji zazérac 😉


ShipIt!

Tadżi: , — Michôł @ 4:30 pp 18 łżë. 2008

Mòże ju zamówic nowé wersëje pòpùlarnëch distribùcëjów Linuksa z rodzëznë Ubuntu. Platczi z Ubuntu, Ubuntu Server a téż Kubuntu z wersëją 8.04 LTS (òd Long Time Support – długòcządowé wspiarcé) zwóną téż Hardy Heron bãdą wësëłóné czilenôsce dniów pò premierze, chtërna je zabédowónô na 24 łżëkwiata.

Wiedno mòże téż zladowac a samemù wëpalic platkã z nowim systemã – na gwës mdze to wiele chùdzy jak żdónié na paczét. Dobrim wińdzenim je zôs aktualizacëjô do nowi wersëji brëkùjąc systemë aktualizacëji bënë swòji distribùcëji Ubuntu. Zainteresowónëch jak to zrobic òdsélómë do artiklów w najim serwisu a na gwës téż nie òstawimë bez òdpòwiescë problemów na jaczé mòże trafic brëkòwnik Linuksa.

Darmôk platczi mòże zamówic pòd adresama: shipit.ubuntu.com i shipit.kubuntu.org. Xubuntu a Gobuntu nie są przëstãpné w ramach akcëji ShipIt.


Ubuntu 8.04 Beta – ju kąsk kaszëbsczi

Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 22 stru. 2008

Òd zawczora mómë ju mòżnotã zapòznaniô sã z nowima wersëjama familëji Ubuntu : 8.04 – Hardy Heron. Wszëtkò wëzdrzi téż za tim, że je to nie le blós pierszô, le téż slédnô wersëjô Beta tegò wëdôwka. W przërównaniém do “Alfë” to nie dô bënë za wiele zjinaków, za to mómë na starnach dostóny fejn zestôwk zmianów w przërównaiém z wer. 7.10 – czëtôjta wicy tuwò: http://www.ubuntu.com/testing/hardy/beta .

(wicy…)


Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu 7.10- ju je nowô wersëjô

Tadżi: — Mark @ 8:42 pp 18 ru. 2007

Pùnktualno wëdôlë rozwijôrze Ubuntu ë bratnëch ùdbów Edubuntu, Kubuntu ë Xubuntu nową wersëjã 7.10 (Gutsy Gibbonòdwôżny Gibón).

Òbrôzë CD mòże ju zladowac ze starnów:

Brëkòwnicë rëchliszi wersëji mògą przeprowadzëc téż aktualizacëjã online (òpisóné mómë to w dzélu “Aktualizacëjô” artikla: Familëjô Ubuntu 7.04 – instalacëjô, aktualizacëjô, test)
Nowi wëdôwk Ubuntu zamëkô w se jądro 2.6.22, Gnome 2.20, Firefoxa 2.0, OpenOffice 2.3 ë òglowò zaktualnioną softwôrã. Jeżlë graficznô karta dôwô mòżnotã wspiarca dlô przërëchlôcza 3D, tej sztartëje Ubuntu 7.10 sztandardowò Compiza. Pòprôwioné òstało téż hardwôrowé m.jin dlô chipów WLAN.

Dlô naju nôwôżniéjszé je gwës to, że w Kubuntu 7.10 mómë ju kaszëbsczi jãzëk do wëbiérkù jakno domëszlny systemë. Jakno gò wëbrac mómë ju pisóné w artiklu: Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka.

Rôczimë do brëkùnkù!!!


Òridżinalné Ubuntu…

Tadżi: — Michôł @ 3:05 pp 9 ru. 2007

ubuntu-logo.pngÒd wczora mòże ju zamawiac w szeriwsu ShipIt òridżinalné platczi CD z jesz niewëdónëma òbrazama Ubuntu, Kubuntu a Edubuntu. Kòdowé miono tegò przińdnégò wëdôwkù je Gutsy Gibbon abò prosto w lëczbach – 7.10.

Przëstãpné są dwie wersëje: PC – czëlë dlô wnetka wszëstczich kòmpùtrów PC, òpiartëch na Intel Pentium/Celeron abò AMD Athlon, a téż 64bit PC – dlô kòmpùtrów z procesorama AMD64 ë EM64T (m.jin. Athlon64, Opteron, EM64T Xeon). Jeżlë nie wiész jaką wersëjã wëbrac, zalécô sã wëbiérk PC.

Są dwa ôrtë zamówieniô. W pierszim, w 99% wëpôdków to mdze wersëjô dlô ce, mòże zamówic jedną abò dwie platczi dlô PC ë/abò 64bit PC. W drëdżim je mòżlëwòta zamówieniô wikszi lëczbë platków, leno nót mdze pòdac òrądz.

Wësłanié platków je zwëczajno darmôk ë mòże dérac do 6 tidzeniów. Zwëkòwò bãdzë téż mòżlëwòta zladënkù nëch platków z Internetu.

Domôcé starnë ShipIt to:


Linux-EduCD 0.8

Tadżi: , — Mark @ 11:49 dp 17 czer. 2007

linuxeducd.pngZ serwera Alrauna mòże ju zladowac nowi òbrôz ISO pòlsczégò edukacëjnegò Linuksa Linux-EduCD 0.8. Nowô wersëjô òpiartô Ubuntu 7.04, zamëkô”w se jądro 2.6.20-16 z dodôwnyma łatama ë czérownikama, dodôwné kònfigùratorë, KDE 3.5.6 ë Gnome 2.18.1, ùczbòwé ë ëdukacëjné paczétë, softwôrã LAMP (MySQL, Apache, PHP, Python), nôrzãdza dlô rozwijôrzów (Ruby+ Rails, Java 1.6+Eclipse, MzScheme+DrScheme, Ada95/2005+GPS, Gambas, Glade ëtp), sécowé nôrzãdza, mùltimedialné kòdeczi ë aplikacëje.

Wicy wëdowiédzë nachôdô sã na całowny lësce zmianów.

Zdrój: linux-educd.pl