Linuksowé zëmòwiskò TLUGa

Tadżi: — Mark @ 2:38 dp 30 lëst. 2008

Trzëgardowé Karno Brëkòwników Linuksa (TLUG) chce zòrganizowac ju czwiôrti rôz w pòsobnicë w Pùckù, w HOM, Linuksowé Zëmòwiskò.

Kòszta za dwie noce (jizba z łazenka, fùl wëżëwienié ë ekstra dodôwczi) mają leżëc kòl 160 złotëch. Chãtni mògą òbôczëc co bëło lós na ùszłëch zëmòwiskach na starnie: zimowisko.linux.gda.pl.

To, czë bãdze òno miało plac czë téż nié, zanôleżi w wiôldżim dzélu òd waji, je nót czëkawich wëstapiéniów ë warkòwniów. Trzëgardowi LUG zachãcô do aktiwny wespółrobòtë w òrganizacëji linuksowégò zëmòwiska ë pòdôwaniô swòjich propòzycëjów wëstãpieniów.

(wicy…)


Lëpińcowé pòtaknié TLUG-a

Tadżi: — Mark @ 6:48 pp 13 lëp. 2007

Nôslédné òtemkłé pòtaknié TLUG-a (Trzëgardowégò Karna Brëkòwników Linuksa) dô w sobòtã 14. lëpińca (witro) midzë 11.00 a 14.00, w bùdinkù Bibloteczi Gduńsczégò Ùniwersyteta przë Wita Stwosza 53 (Gduńsk Przëmòrze)  Piotr Redman bãdze wëkłôdôł ò GIMPie w sparłączeniém z ùczbą ti programë. Na placu dô 20 kòmpùtrów do brëkùnkù, a chto mô, nen mòże przińc téż ze swòjim notebookã.


Łżëkwiatowé zéńdzenié Trzëgardowégò LUGa

Tadżi: — Mark @ 6:55 pp 12 łżë. 2007

tux.pngPòsobné pòtaknié nôléżników TLUGa (Tri-City Linux Users Group / Trzëgardowégò Karna Brëkòwników Linuksa) òdbãdze sã w Przédny Biblotece Gduńsczégò Ùniwersyteta (Gduńsk Przëmòrze) 14. łżëwkwiôta ò gòdz 11:00 a bãdze dérowac mni wicy do 14:00.

W programie m.jin. :

  • ClamAV – antiwirusowô programa, òbgôdka nôwnowszi wersëji – Przemysław Hołowczyc (kòl 60 min.)
  • Pyblosxom – prosti blog o czekwaich mòżnotach – Marcin Sochacki (kòl 60 min. ë tuwò ze starnë linuxcsb.org brateczné pòzdrówczi dlô Wanteda òd Kaszebë)
  • Òrganizacëjné sprawë – m.jin. planë na nôblëższé pòtkania ë òbgôdka wespólny z Mariuszem Gliwińskim (Projekt GE) “majówczi”.

Wicy wëdowiédzë na domôcëch starnach TLUGa


Zéńdzenié Trzëgardowégò LUGa

Tadżi: — Michôł @ 5:41 pp 6 stru. 2007

tux.pngNôblëższé pòtkanié TLUG (Trzëgardowô Linux User Group) òdbãdze sã w nowim bùdinkù Bibloteczi Gduńsczégò Ùniwersiteta w sobòtã 10 strëmiannika ò 11:00.

W programie:

  • Wszëtczé dardżi czérëją do Capistranto, czëlë aùtomatizacëjô wdrożeniów aplikacëjów Web, Michał J. Wronka
    Capistrano to nôrzãdze do wëkòwnywaniô równojaczich òperacëjów na daleczich serwerach. Rozmie òbsłëdżiwac wiele pòłączeniów równoczasno a równolëżno zrëszac na nich przedtim zaprogramòwóné przez brëkòwnika dzejania. W pòdspòdlowi wersëji ùmòżebniô ‘one click deploy’ dlô aplikacëji Rails, leno jegò mòżlewòtë są na tëli wiôldżé, że mòże bëc stosowóné do różnëch platformów a téż równojaczéch dzejaniów, co mùszą bëc robioné na wielu daleczich kòmpùtrach.
  • IPv6, Zibi Jarosik
    Protokół IPv6 – diskùsëjô ò kònfigùracëji, ùżëcém, mòżlewòtach ë problemach.
  • Jakno ùdomôcëc WordPressa, Adam Kuczyński (jesz nie pòcwierdzoné)

Wëdowiédzô jakno nalezc ne zéńdzenié ë wicy detalów je na starnie TLUGa, w dzélu Spotkania.