ShipIt!

Tadżi: , — Michôł @ 4:30 pp 18 łżë. 2008

Mòże ju zamówic nowé wersëje pòpùlarnëch distribùcëjów Linuksa z rodzëznë Ubuntu. Platczi z Ubuntu, Ubuntu Server a téż Kubuntu z wersëją 8.04 LTS (òd Long Time Support – długòcządowé wspiarcé) zwóną téż Hardy Heron bãdą wësëłóné czilenôsce dniów pò premierze, chtërna je zabédowónô na 24 łżëkwiata.

Wiedno mòże téż zladowac a samemù wëpalic platkã z nowim systemã – na gwës mdze to wiele chùdzy jak żdónié na paczét. Dobrim wińdzenim je zôs aktualizacëjô do nowi wersëji brëkùjąc systemë aktualizacëji bënë swòji distribùcëji Ubuntu. Zainteresowónëch jak to zrobic òdsélómë do artiklów w najim serwisu a na gwës téż nie òstawimë bez òdpòwiescë problemów na jaczé mòże trafic brëkòwnik Linuksa.

Darmôk platczi mòże zamówic pòd adresama: shipit.ubuntu.com i shipit.kubuntu.org. Xubuntu a Gobuntu nie są przëstãpné w ramach akcëji ShipIt.


Kaszëbsczi jãzëk w Kubuntu 7.10 ë 8.04

Tadżi: , — Mark @ 7:21 pp 3 łżë. 2008

linuxcsb_logo.pngNiżi òpisóné mómë wãzłowato to jakno letkò mòże ju w wersëji Kubuntu 7.10 nastôwic kaszëbsczi jakno domëslny jãzëk dlô całi systemë z òkrãżém KDE.

Instalacëjô

Bôczënk: Je nót przistãp do netë!
Bë nacząc instalacëjã je nót zladowac wersëjã Kubuntu 7.10

I. Instalacëjô Linuksa Kubuntu

  1. Zainstalëjë systemã wprzód w pòlsczim jãzëkù. W Kubuntu dô baro zrozmiałegò instalownika jaczi ce w tim pòprowôdzi (pòmòc w instalacëji nalezéta w tim artiklu) – dzãka temù dostaniesz pòzdze systemã, dze w programach, czë dzélach KDE, jaczé nié są skaszëbioné bãdzesz miôł pòlsczi dolmaczënk.

(wicy…)


Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka

Tadżi: , — Mark @ 11:06 dp 10 czer. 2007

linuxcsb_logo.pngJak ma w czerwińcu pisôle nen articzel, to tej Kubuntu 7.10 nachôdôło sã jesz w rozwijowi wersëji ë generalno ë ni zamôdlëwôło sã ji do codniowegò brëkùnkù. Le terô jó to wëzdrzi jinaczi ë mòże smiało instalowac kùncową wersëjã ti distribùcëji. W ni to nachôdôja sã ju kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi dlô KDE bënë ë mòże ji brëkòwac w kaszëbsczim jãzrkù jakno domëszlnym.

Przez to téż mómë przeniosłé całowny articzel ò instalacëji kaszëbsczégò jãzëka do dzélu ò kaszëbsczim Linukse:

Rôczimë do czëtnictwa ë brëkùnkù Linuksa w naji rodny mòwie.


Kubuntu 7.10 Tribe 1 – Ju kaszëbsczi !!!

Tadżi: , — Mark @ 10:07 pp 7 czer. 2007

Mòże ju zladowac òd dzysô pierszą testową (Tribe 1) wersëjã wëdôwkù Ubuntu 7.10 – Gutsy Gibbon, jaczi bãdzë ùżëczony w kùńcowi wersëji w rujanie tegò rokù. Tribe 1 dôwô nama wëzdrzenié do tegò na co mòżemë lëczëc na jeseń (w Ubuntu mómë terô m.jin.: GNOME 2.19.2, Kernel 2.6.22-rc3, nową wersëjã X.org ë wiele wicy), nie bãdã sã równak terô ò tim pisôł, bò nie to wëdało mie sã na starnach kaszëbsczégò Linuksa nôwôżniszé.

kubuntu_logo.pngMóm prawie Kubuntu 7.10 – Tribe 1 zainstalowóné ë widzã, że mòże terô bez problemów ùstôwic kaszëbską jãzëkòwą wersëjã dlô KDE !!!! – jaczé je ju w ti distribùcëji w nowim wëdôwkù 3.5.7 – jë to pò prôwdze terô dzecno prosté dzãka wëbierkòwi z lëstë.

Brëkòwac tich testowich wersëjów sã nié zamôdlëwô, chòc mùszã rzec, że mie to w niczëm nie przeszkôdzô, jeżlë widzã że móm pierszą òficjlaną òperacjową systemã pò prôwdze pò kaszëbskù (chòc jesz z felama) ë z kaszëbską klawiaturą. Terô przińdze mie jesz wama krótkò napisac ò tim jak mòże to òkrãżé ùstôwic, bë “gôdało” do naji w rodny mòwie. Ò tim to ju za sztërk (co ju rëchli jô ju wama przëòbiecôł).


Familëjô Ubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 8:51 pp 12 mô. 2007

ubuntu-logo.pngUbuntu 7.04 (Feisty Fawn) ë ji sostrné wersëje jakno Kubuntu (graficzné òkrãżé KDE 3.5.6), Xubuntu (graficzné òkrãżé XFCE 4.4) ë Edubuntu (graficzné òkrãżé Gnome 2.18 – jakno Ubuntu) pòkôzałë sã nama w zapòwiôdzónym ju łońsczégò rokù terminie z akùratnoscą co do dnia (19. łżëkwiôta) w wersëjach:

  • desktopòwô dlô x86 ë x64 live CD z graficzną mòżnotą instalacëji prosto z graficznegò òkrãżô
  • serwerowô dlô: x86, x64, SPARC – instalëje serwerowé systemë bez graficznegò òkrãżô
  • Alternate install CD (x86, x64) – tekstowi instalownik, jaczi mòże zrëszëc téż na systemach z mni jakno 192 MByte RAM ë jaczi zamëkô téż w se dodôwné òptacëje

Wszëtczé ne wersëje òpiatrté są na jedny spòdlowi systemie.

Articzel ò instalacëji systemë nachôdô sã terô w dzélu pòmòcë dlô Linuksa:


Instalacëjô Kubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 1:59 pp 30 łżë. 2007

Do instalacëji je nót miec cedëczk, jaczi mòże zladowac ze starnów ùdbë:

Niższô pòmòc tikô sã téż instalacëji jinszëch sostrnëch ùdbów z familëji Ubuntu – téż nowszich wëdôwków.

Instalacëjô systemë

Pò włożeniém live CD do nëkù (jeżlë nié môta jesz zmienioné pòsobnicë zrëszaniô systemë w BIOS, tedë je nót to zmienic na CD/DVD-nëk) pòkôzëje sã nama wprzód menu z jaczégò mòżemë m.jin wëbrac jãzëk instalacëji

instalacejo_start.png

wcësnijta tuwò fùnkcëjną knąpã F2 ë wëbierzta Polski

instalacejo_jazek.png

bë pòzdny przeprowadzëc ew. instalacëjã systemë w pòlsczim jãzëkù (na kaszëbsczi bãdze jesz nót kąsk pòżdac), pò czim wcësnijta Enter bë jic dali.

(wicy…)


Kubuntu 6.10 – Taking You To The Edge!

Tadżi: — Mark @ 10:45 pp 27 ru. 2006

kubuntu_logo.png26.rujana 2006 ùprzëstãpnionô òstała nowô wersëjô Linuksa Kubuntu 6.10. Pòprôwiony òstôł, w przërównaniém do wersëji 6.06, pùlt, dodóné nowé témë ë aplikacëje, pòprôwioné sprôwianié systemã.

Sparłączony w Kubuntu/Ubuntu Debian Linux z nowima programama ë letką instalacëją całi systemë dôwô baro sztabilną ë letką w brëkòwaniém linuksową òperacjową systemã. Kaszëbsczi jãzëk jesz w wersëji 6.10 nie nalôzł sã bënë – na nen gwës trza bãdze pòżdac do nôslédny wersëji.


KDE – Kashubian Team

Tadżi: , — Mark @ 2:42 pp 9 ru. 2006

kde_logo.pngStranë kaszëbsczégò dolmaczënkù òkrãża KDE rëszëłë òficialno kòł kùńca séwnika 2006 rokù. Tam mòże òbôczëc pòkrok dolmaczënkù, czë téż sómemù scygnąc pòjedińczé lopczi bë na ôrt “zrobi to sam” skaszëbic ju kąsk swòją wersëjã KDE. Chto rozmieje to zrobic niech spróbùje – pò prôwdzë je to ti robòtë wôrt (zdrzëta òbrôzk na spódkù tekstu) !

Samô robòta nad dolmaczënkama dzélów KDE dérowała równak ju dłużi ë mô swój zôczątk przë distribùcëji Ubuntu.


KDE w (k)ubuntu

Tadżi: , , — Mark @ 2:10 pp 13 zél. 2006

kubuntu_logo.pngJak narô nie je mòżno dolmaczëc niechternëch dzélów desktopù Gnome – nie je òn téż tim nôcząstczi brëkòwónym w Eùropie (nie òznôczô to, że je to lëché rozwiązanié)|. Przez to mëszlã, bë narô skòncentrowac naju robòtã blós na dzélach z KDE jaczi są bënë kubuntu: Ubuntu- kdebase

To jedno, a drëdżi to je to, że jak narô to je naju za mało, bë sensowno skùńczëc spòdlowé dolmaczënczi Gnome ë KDE.

Mark