Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)


Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny


KDE4: Pùlt

Tadżi: , — Michôł @ 11:40 dp 3 grom. 2008

Plasma

Pùlt

Plasma je nowim pùltã KDE, chtërny ùmòżebniô zrëszanié aplikacëjów, wëskrzëniwanié jinterfejsa brëkòwnika a téż dôwô nowé ôrtë wëzwëskiwaniô wiéchrzëznë pùltu.

Wëzdrzatk “rozdzélny tôblëcë” (an. Dashboard) zastãpiwô dôwną fùnkcjã “Pòkôżë pùlt”. Zatacô wszëtczé òkna a wëskrzëniwô widżetë pùltu. Abë wëłącząc wëzdrzatk Dashboard nót je wcësnąc klawisze Control+F12. Widżetë, czëlë plasmoidë pòzwôlają midze jinszema na robienié nadczidków na pùlce, czëtanié wiadłów RSS czë wëskrzëniwanié wëdowiédzë ò wiodrze.

Wëzdrzatk na rodzélnã tôblëca

(wicy…)


KDE 3.5.7 – kaszëbsczi

Tadżi: , — Mark @ 7:55 dp 3 czer. 2007

linuxcsbKDE w swòji nowi wersëji 3.5.7 je ju òd 22 maja na ftp-serwerach (ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.5.7). Pierszą bëła wersëjô na Linuksa Mandriva, a pò ni przëszłë jinszé. Rozwijôrze tegò òkrãżô pòprôwilë fele m.jin. w Kadressbook, Korganizer a KMail dostôł czile nowich fùnkcëji dlô kòntów IMAP, pòprôwczi tikają sã téż n.p. PDF-przezérnika KPDF.

Le co dlô naju nôwôżniszé, to fakt tegò, że mómë ju bënë kaszëbską wersëjã, z czegò jakno karno dolmôczów jesma baro bùszni.

Në tej aktualizëjta swòjé wersëje KDE, jeżlë ju są òne ùżëczëwóné w nowi wersëji, wzérôjta za lopkama csb (czasã trza bãdze je gwës rãczno dodac) ë piszta nama swòjé bóczënczi co do fëlów/pòprôków w dolmaczënkù!!!


Kaszëbsczi DEsktop

Tadżi: , — Michôł @ 3:51 pp 22 stru. 2007

kdelogo_csb.pngDolmaczënk KDE 3.5 dotëgòwôł do sztërkù czej ju mòżnô bëło zgłosëc gò do òficjalnégò wëdôwkù. Jak mòże òbaczëc na starnie KDE (nalezë henë Kashubian), nót bëło przerëchtowac 2 lopczi w 100%, to je desktop_kdelibs.po ë desktop_l10n.po, jeden lopk w 90%, kdelibs.po ë 75% wiadłów z lopków z katalogù kdebase. Terô mdzemë mielë dbã, żebë do kùńca żëcégò KDE 3.5 wëdôwk kaszëbsczégò dolmaczënkù béł wiedno aktualizowóny. Wiedno nônowszé lopczi nelezëta w Kubuntu, czim téż sã òpiekùjema. Òd terô równak wikszi cësk mdzemë dôwôlë na robòtë nad wiadłama w nowim KDE, czëlë wersëji 4.0, chtërnô jesz w tim rokù mô bëc przistãpnô do zainstalowaniô (ju mòże testowac niechtërné aplikacëje).


Stón dolmaczënkù

Tadżi: , — Michôł @ 2:50 pp 14 stru. 2007

linuxcsb_logo.pngJesz nie jesmë fardich z dolmaczënkã KDE 3.5 a ju nacząc je nót robòtë nad nowim wëdôwkã, jaczim je KDE 4.0.

Na dzysô (14.03) nót jesz nama cos kòle 1500 wiadłów do zrobieniô, żebë miec ju za sobą wëdanié stôrszégò KDE, chòc nót je jesz zdolmaczëc wicy jakno 3000 wiadłów, bë miec ju wszëtkò fardich. KDE 3.5 mô dłëdżé wspiarcë (tak dłëdżé jakno mdze brëkòwóné bez distribùcëje), téj jesz w nowëch wersëjach Ubuntu, OpenSuse czë Fedorë na gwës òno bãdze. Slédné 4.0, bãdze narô dodôwkã w nëch Linuksach, blós do testowaniô.

Pò aktualizacëji dolmaczënkù do wersëji 4.0 momë na dzysô na kòl 6600 wiadłów, 850 nowëch do dolmaczënkù a 1900 trëchlenych (taczéch dlô chtërech je dolmaczënk, leno mùszi bëc jesz sprawdzony), zôstnëch 3850 je ju parôt.

W Ubuntu jesmë przeszli na 7.04, co òznôczô, że to wicy nie dô aktualizacëjów dolmaczënkù dlô slédny wersëji 6.10.


Kaszëbskô klawiatura w Debianie 4.0 z KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 11:23 pp 2 grom. 2007

debian_open_logo.pngCorôz wicy nowich distribùcëjów zamëkô ju w se z dodomù kaszëbską klawiaturã (OpenSUSE 10.2, KNOPPIX 5.11…). Në to ë przëszed ju chòba czas na to bë wama pòmóc w ji dodaniô do pòlsczégò ùstôwù. Bënë ju òna je, le trza jã aktiwòwac, a że òbrôz gôdô wicy jakno słowa, to ë na pòmòc òsta òpiartô w 90% na òbrôzkach.

Articzel na przëmiôrze Linuksa Debian 4.0 (etch) z graficznëm òkrãżém KDE (przëmiôr z GNOME przińdze za sztót) mómë wama ùprzistãpniony w dzélu Kaszëbsczi Linuks, w artiklu:

A kùńcowi efekt ùstôwù mòżeta òbôczëc niżi na òbrôzkù

klawiatura_kde9.png


K Desktop Environment

Tadżi: , — Mark @ 12:03 dp 13 ru. 2006

kde_kashubian_team.jpgKòł kùńca séwnika Michôł dodôł pierszé kaszëbsczé lopczi do KDE. Robòtë je przë tim tëli, że chòba ze dwa lata nama na to zeńdą, mëszlã równak, że je wôrt to pòcygnąc do kùńca.

Narô wëzdrzi to tak, że dodôwómë ju lopczi bez aùditów, bò jak na dwòje co dolmaczą, to nie jesma zwëczajno w sztãdze z tą robòtą póńc do przódkù. Czas na pòprôwczi nót bãdze pózdni nalezc.

Wãzłowato wëdowiédzô ò dolmaczënkù na starnach KDE je tuwò: http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=csb

Naju starna: kde.linuxcsb.org


KDE – Kashubian Team

Tadżi: , — Mark @ 2:42 pp 9 ru. 2006

kde_logo.pngStranë kaszëbsczégò dolmaczënkù òkrãża KDE rëszëłë òficialno kòł kùńca séwnika 2006 rokù. Tam mòże òbôczëc pòkrok dolmaczënkù, czë téż sómemù scygnąc pòjedińczé lopczi bë na ôrt “zrobi to sam” skaszëbic ju kąsk swòją wersëjã KDE. Chto rozmieje to zrobic niech spróbùje – pò prôwdzë je to ti robòtë wôrt (zdrzëta òbrôzk na spódkù tekstu) !

Samô robòta nad dolmaczënkama dzélów KDE dérowała równak ju dłużi ë mô swój zôczątk przë distribùcëji Ubuntu.


KDE w (k)ubuntu

Tadżi: , , — Mark @ 2:10 pp 13 zél. 2006

kubuntu_logo.pngJak narô nie je mòżno dolmaczëc niechternëch dzélów desktopù Gnome – nie je òn téż tim nôcząstczi brëkòwónym w Eùropie (nie òznôczô to, że je to lëché rozwiązanié)|. Przez to mëszlã, bë narô skòncentrowac naju robòtã blós na dzélach z KDE jaczi są bënë kubuntu: Ubuntu- kdebase

To jedno, a drëdżi to je to, że jak narô to je naju za mało, bë sensowno skùńczëc spòdlowé dolmaczënczi Gnome ë KDE.

Mark