Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)


Fedora 9 z KDE pò kaszëbskù

Tadżi: , , , — Mark @ 1:34 pp 18 mô. 2008

Piersza wersëją Fedorë w jaczi ju mòże nastôwic kaszëbsczi jãzëk jakno domëszlny dlô całi systemë je Fedorã 9 z òkrãżã KDE 4.x.

Bôczënk: Do instalacëji kaszëbsczi Fedorë je nót przëstãp do nétë!

1. Zladënk òbrôzów ISO

Fedora 9 z KDE mòżeta winstalowac na dwa ôrtë:

  1. prosto z live CD jakô zamëkô w se KDE – jeżlë chtos chce brëkòwac blós KDE, to niech to zrobi na ten ôrt – je to zwëczajno wiele mniszi òbrôz do zladënkù jakno òbrôz całi systemë na DVD
  2. z DVD, wëbiérając przë instalacëji (pòkôże sã knąpa “Dopasëjë terô”) òkrãżé KDE – jeżlë tegò nié zrobita to winstalëje sã wama systema z GNOME. To nie je równak niżóden problem, bò mòżeta jesz do ni wiedno dograc pòzdze òkrãżé KDE.

Wszëtczé òbrôzë ISO mòże zladowac ze starnów:

Bôczënk: Nimò tegò, że móm przë instalacëji z DVD wëbróny pòlsczi jakno domëszlny jãzëk to pò zrezszëniô KDE wëskrzëniło mie sã menu pò anielskù. Przez to pòmòc w instalacëji kaszëbsczégò jãzëka bãdze zamëkała w se téż doinstalowanié felëjącëch pòlskòjãzëkòwich lopków. Te bãdze nama nót, bë móc zrozmiec jesz niéprzedolmaczoné programë na kaszëbsczi.

2. Instalacëjô kaszëbsczich ë pòlsczich lopków

2.1 Biéjta do KDE-menu ë tam do dzélu “Applications” ë wëbierzta tam pòddzél “Administration

(wicy…)


Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny


Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

Tadżi: , , — Mark @ 5:53 pp 10 mô. 2008

Dzysô zajmiemë sã instalacëją kaszëbsczi jãzëkòwi wersëji KDE w Debianie. Je òna ju przistãpnô w wëdôwkù Lenny jaczi mô sã szatbilny pòkôżac kòl kùnca rokù (chòc przë Debainie mòżemë rëchòwac z tim, że to dô czile tidzeniów spòzdzeniô).

Testowô wersëjô Debiana je pòdle naju ju na tëli sztabilnô, że mòże jã zwëczajno brëkòwac, nimò tegò mùszimë dac òstrzegã, że jeżlë ji bãdzeta ùżëwac, to brëkùjeta ji na swòją òdpòwiedzalnotã.
(wicy…)


Kaszëbskô klawiatura w KDE 3.5.x

Tadżi: , — Mark @ 7:05 pp 3 stru. 2008

kaszëbsczi LinuxDistribùcëjã jaką mómë tuwò wëbróną to Debian 4.0 (etch) z KDE (przëmiôr GNOME przińdze za sztót).

Bôczënk: Przez klëniãce na miniaturczi òbrôzków òtemkną sã wama jich zwikszeniô.

1. Òtemkni w przédnym menu “Centrum sterowania”

klawiatura_kde1.png

(wicy…)


KDE4: Pùlt

Tadżi: , — Michôł @ 11:40 dp 3 grom. 2008

Plasma

Pùlt

Plasma je nowim pùltã KDE, chtërny ùmòżebniô zrëszanié aplikacëjów, wëskrzëniwanié jinterfejsa brëkòwnika a téż dôwô nowé ôrtë wëzwëskiwaniô wiéchrzëznë pùltu.

Wëzdrzatk “rozdzélny tôblëcë” (an. Dashboard) zastãpiwô dôwną fùnkcjã “Pòkôżë pùlt”. Zatacô wszëtczé òkna a wëskrzëniwô widżetë pùltu. Abë wëłącząc wëzdrzatk Dashboard nót je wcësnąc klawisze Control+F12. Widżetë, czëlë plasmoidë pòzwôlają midze jinszema na robienié nadczidków na pùlce, czëtanié wiadłów RSS czë wëskrzëniwanié wëdowiédzë ò wiodrze.

Wëzdrzatk na rodzélnã tôblëca

(wicy…)


KDE 3.5.7 – kaszëbsczi

Tadżi: , — Mark @ 7:55 dp 3 czer. 2007

linuxcsbKDE w swòji nowi wersëji 3.5.7 je ju òd 22 maja na ftp-serwerach (ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.5.7). Pierszą bëła wersëjô na Linuksa Mandriva, a pò ni przëszłë jinszé. Rozwijôrze tegò òkrãżô pòprôwilë fele m.jin. w Kadressbook, Korganizer a KMail dostôł czile nowich fùnkcëji dlô kòntów IMAP, pòprôwczi tikają sã téż n.p. PDF-przezérnika KPDF.

Le co dlô naju nôwôżniszé, to fakt tegò, że mómë ju bënë kaszëbską wersëjã, z czegò jakno karno dolmôczów jesma baro bùszni.

Në tej aktualizëjta swòjé wersëje KDE, jeżlë ju są òne ùżëczëwóné w nowi wersëji, wzérôjta za lopkama csb (czasã trza bãdze je gwës rãczno dodac) ë piszta nama swòjé bóczënczi co do fëlów/pòprôków w dolmaczënkù!!!


Rãczné dodôwanié kaszëbsczi klawiaturë w KDE

Tadżi: , — Mark @ 7:11 pp 3 łżë. 2007

kde_logo.pngBôczënk: Òpisónô niżi klawiatura ju je (pò zgłoszeniô ji òb lato 2006 rokù do freedesktop.org) w bënë wnet wszëtczich nowich distribùcëjów, co parłãczi sã z tim, że ni je nót ji do nich ekstra dowôwac. Tak je m.jin. z taczima distribùcëjama jakno:

Stądka, jeżlë jesz ni môsz dlô se jesz wëbrónegò Linuksa to je ju pò prôwdze w czim wëbierac, bë nalezc dlô se pasowną distribùcëjã ë to jesz taką jakô zamëkô w se kaszëbską klawiaturã.

(wicy…)


Kaszëbsczi DEsktop

Tadżi: , — Michôł @ 3:51 pp 22 stru. 2007

kdelogo_csb.pngDolmaczënk KDE 3.5 dotëgòwôł do sztërkù czej ju mòżnô bëło zgłosëc gò do òficjalnégò wëdôwkù. Jak mòże òbaczëc na starnie KDE (nalezë henë Kashubian), nót bëło przerëchtowac 2 lopczi w 100%, to je desktop_kdelibs.po ë desktop_l10n.po, jeden lopk w 90%, kdelibs.po ë 75% wiadłów z lopków z katalogù kdebase. Terô mdzemë mielë dbã, żebë do kùńca żëcégò KDE 3.5 wëdôwk kaszëbsczégò dolmaczënkù béł wiedno aktualizowóny. Wiedno nônowszé lopczi nelezëta w Kubuntu, czim téż sã òpiekùjema. Òd terô równak wikszi cësk mdzemë dôwôlë na robòtë nad wiadłama w nowim KDE, czëlë wersëji 4.0, chtërnô jesz w tim rokù mô bëc przistãpnô do zainstalowaniô (ju mòże testowac niechtërné aplikacëje).


Stón dolmaczënkù

Tadżi: , — Michôł @ 2:50 pp 14 stru. 2007

linuxcsb_logo.pngJesz nie jesmë fardich z dolmaczënkã KDE 3.5 a ju nacząc je nót robòtë nad nowim wëdôwkã, jaczim je KDE 4.0.

Na dzysô (14.03) nót jesz nama cos kòle 1500 wiadłów do zrobieniô, żebë miec ju za sobą wëdanié stôrszégò KDE, chòc nót je jesz zdolmaczëc wicy jakno 3000 wiadłów, bë miec ju wszëtkò fardich. KDE 3.5 mô dłëdżé wspiarcë (tak dłëdżé jakno mdze brëkòwóné bez distribùcëje), téj jesz w nowëch wersëjach Ubuntu, OpenSuse czë Fedorë na gwës òno bãdze. Slédné 4.0, bãdze narô dodôwkã w nëch Linuksach, blós do testowaniô.

Pò aktualizacëji dolmaczënkù do wersëji 4.0 momë na dzysô na kòl 6600 wiadłów, 850 nowëch do dolmaczënkù a 1900 trëchlenych (taczéch dlô chtërech je dolmaczënk, leno mùszi bëc jesz sprawdzony), zôstnëch 3850 je ju parôt.

W Ubuntu jesmë przeszli na 7.04, co òznôczô, że to wicy nie dô aktualizacëjów dolmaczënkù dlô slédny wersëji 6.10.