Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)


Fedora 9 z KDE pò kaszëbskù

Tadżi: , , , — Mark @ 1:34 pp 18 mô. 2008

Piersza wersëją Fedorë w jaczi ju mòże nastôwic kaszëbsczi jãzëk jakno domëszlny dlô całi systemë je Fedorã 9 z òkrãżã KDE 4.x.

Bôczënk: Do instalacëji kaszëbsczi Fedorë je nót przëstãp do nétë!

1. Zladënk òbrôzów ISO

Fedora 9 z KDE mòżeta winstalowac na dwa ôrtë:

  1. prosto z live CD jakô zamëkô w se KDE – jeżlë chtos chce brëkòwac blós KDE, to niech to zrobi na ten ôrt – je to zwëczajno wiele mniszi òbrôz do zladënkù jakno òbrôz całi systemë na DVD
  2. z DVD, wëbiérając przë instalacëji (pòkôże sã knąpa “Dopasëjë terô”) òkrãżé KDE – jeżlë tegò nié zrobita to winstalëje sã wama systema z GNOME. To nie je równak niżóden problem, bò mòżeta jesz do ni wiedno dograc pòzdze òkrãżé KDE.

Wszëtczé òbrôzë ISO mòże zladowac ze starnów:

Bôczënk: Nimò tegò, że móm przë instalacëji z DVD wëbróny pòlsczi jakno domëszlny jãzëk to pò zrezszëniô KDE wëskrzëniło mie sã menu pò anielskù. Przez to pòmòc w instalacëji kaszëbsczégò jãzëka bãdze zamëkała w se téż doinstalowanié felëjącëch pòlskòjãzëkòwich lopków. Te bãdze nama nót, bë móc zrozmiec jesz niéprzedolmaczoné programë na kaszëbsczi.

2. Instalacëjô kaszëbsczich ë pòlsczich lopków

2.1 Biéjta do KDE-menu ë tam do dzélu “Applications” ë wëbierzta tam pòddzél “Administration

(wicy…)


Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny


Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

Tadżi: , , — Mark @ 5:53 pp 10 mô. 2008

Dzysô zajmiemë sã instalacëją kaszëbsczi jãzëkòwi wersëji KDE w Debianie. Je òna ju przistãpnô w wëdôwkù Lenny jaczi mô sã szatbilny pòkôżac kòl kùnca rokù (chòc przë Debainie mòżemë rëchòwac z tim, że to dô czile tidzeniów spòzdzeniô).

Testowô wersëjô Debiana je pòdle naju ju na tëli sztabilnô, że mòże jã zwëczajno brëkòwac, nimò tegò mùszimë dac òstrzegã, że jeżlë ji bãdzeta ùżëwac, to brëkùjeta ji na swòją òdpòwiedzalnotã.
(wicy…)


Pòprôwka KDE menu w Kubuntu

Tadżi: , — Mark @ 9:38 pp 9 mô. 2008

Wkrôdła sã nama w kaszëbsczim dolmaczënkù Kubuntu widzałô zarô pò òtemkniãcô menu fela – ti co mają winstalowóną kaszëbską wersëjã na gwës ju dozdrzelë, że mómë czile tërerów na zôczątkù słowa “zjadłé” – jaką mòże równak kòżdi baro letkò sóm pòprawic.

  1. Biéjta w menu do réżczi “mòwi nastôw”, a tam klëknijta prawą knapą mëszë na ten element
  2. Wëbierzta z menu – jaczé wama terô wëskòknie – “Editëjë element”
  3. (wicy…)


Kaszëbsczi jãzëk w Kubuntu 7.10 ë 8.04

Tadżi: , — Mark @ 7:21 pp 3 łżë. 2008

linuxcsb_logo.pngNiżi òpisóné mómë wãzłowato to jakno letkò mòże ju w wersëji Kubuntu 7.10 nastôwic kaszëbsczi jakno domëslny jãzëk dlô całi systemë z òkrãżém KDE.

Instalacëjô

Bôczënk: Je nót przistãp do netë!
Bë nacząc instalacëjã je nót zladowac wersëjã Kubuntu 7.10

I. Instalacëjô Linuksa Kubuntu

  1. Zainstalëjë systemã wprzód w pòlsczim jãzëkù. W Kubuntu dô baro zrozmiałegò instalownika jaczi ce w tim pòprowôdzi (pòmòc w instalacëji nalezéta w tim artiklu) – dzãka temù dostaniesz pòzdze systemã, dze w programach, czë dzélach KDE, jaczé nié są skaszëbioné bãdzesz miôł pòlsczi dolmaczënk.

(wicy…)


Ubuntu 8.04 Beta – ju kąsk kaszëbsczi

Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 22 stru. 2008

Òd zawczora mómë ju mòżnotã zapòznaniô sã z nowima wersëjama familëji Ubuntu : 8.04 – Hardy Heron. Wszëtkò wëzdrzi téż za tim, że je to nie le blós pierszô, le téż slédnô wersëjô Beta tegò wëdôwka. W przërównaniém do “Alfë” to nie dô bënë za wiele zjinaków, za to mómë na starnach dostóny fejn zestôwk zmianów w przërównaiém z wer. 7.10 – czëtôjta wicy tuwò: http://www.ubuntu.com/testing/hardy/beta .

(wicy…)


Kaszëbsczi Linux w rokù 2007 (zesëmòwanié)

Tadżi: — Mark @ 9:37 dp 31 gòd. 2007

kaszebsko_klawiatura_w_desktopbsd.pngWzérając nazôd na nen rok, mòżemë rzec, że ùdało sã nama dosc dalek z kaszëbsczim Linuksã dońc.
Cëż taczégò sã w tim rokù stało na tim pòlu?
A mùszimë Wama rzec, że wielë. 🙂

Naczniemë òd zgłoszony łoni kaszëbsczi klawiaturë. Na sta sã w rokù 2007 sztandardowim dzélã wszëtczich wiôldżich distribùcëjów (Debian, Fedora Core, Mandriva Linux, OpenSuse, Ubuntu…) ë to nié le Linuksa, bò je ju jã widzec n.p. w nowim FreeBSD 6.3 czë 7.x.

Z robòtą nad dolmacżënkã KDE jesma w maju do tegò doszłi, że pòkôza sã òficjalnô wersëjô 3.5.7 w maju 2007 téż ju do zladënkù. To przëniosło ze sobą weńdzenié z kaszëbsczim jãzëka do linuksowich distribùcëjów opensuse 10.3 - kaszëbskô wersëjôë tak pierszą bëła Kubuntu 7.10 (przë jaczi téż robimë ekstra), krótkò pò ni przëszła OpenSuse 10.3 z kaszëbsczim bënë ë (òpiarti na Debianie) Sidux. Je to tak pò prôwdze przełomòwé wëdarzenié, bò pòkôza sã nama przez to w tim rokù pierszô kaszëbskô òperacjowô systema (z kaszëbską klawiaturą ë kaszëbsczim jãzëkã interfejsu) co je na gwës wôrt òdnotowac ë pòdsztrëchnąc.
Z dolamczënkã nowi wersëji KDE 4.0 jesma jak na dzysô ju tak dalek, że pòkôże sã òna na drëdżi rok w òficjajnëm wëdôwkù, co òtmëkô nama dzwiérze (a mòże barżi nie zamëkô tich przed nama) dlô kaszëbsczegò w nôslédnych wëdôwkach zakualnionëch do kde4 stón kaszëbsczégò dolmaczënkùKDE 4.0 distribùcëjów Linuksa.

Mòże sã Wama wëdôwac to nie za wiôlgą robòtą, le ma mëszlimë, że jak na dwóch lëdzi co przë tim spòleczno robi je to dosc tëli ë ti prawie żëczą Wama (ë se téż 🙂 ) wszëtczégò dobregò w Nowim 2008 Rokù!

Mark ë Michôł


Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka

Tadżi: , — Mark @ 11:06 dp 10 czer. 2007

linuxcsb_logo.pngJak ma w czerwińcu pisôle nen articzel, to tej Kubuntu 7.10 nachôdôło sã jesz w rozwijowi wersëji ë generalno ë ni zamôdlëwôło sã ji do codniowegò brëkùnkù. Le terô jó to wëzdrzi jinaczi ë mòże smiało instalowac kùncową wersëjã ti distribùcëji. W ni to nachôdôja sã ju kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi dlô KDE bënë ë mòże ji brëkòwac w kaszëbsczim jãzrkù jakno domëszlnym.

Przez to téż mómë przeniosłé całowny articzel ò instalacëji kaszëbsczégò jãzëka do dzélu ò kaszëbsczim Linukse:

Rôczimë do czëtnictwa ë brëkùnkù Linuksa w naji rodny mòwie.


Kubuntu 7.10 Tribe 1 – Ju kaszëbsczi !!!

Tadżi: , — Mark @ 10:07 pp 7 czer. 2007

Mòże ju zladowac òd dzysô pierszą testową (Tribe 1) wersëjã wëdôwkù Ubuntu 7.10 – Gutsy Gibbon, jaczi bãdzë ùżëczony w kùńcowi wersëji w rujanie tegò rokù. Tribe 1 dôwô nama wëzdrzenié do tegò na co mòżemë lëczëc na jeseń (w Ubuntu mómë terô m.jin.: GNOME 2.19.2, Kernel 2.6.22-rc3, nową wersëjã X.org ë wiele wicy), nie bãdã sã równak terô ò tim pisôł, bò nie to wëdało mie sã na starnach kaszëbsczégò Linuksa nôwôżniszé.

kubuntu_logo.pngMóm prawie Kubuntu 7.10 – Tribe 1 zainstalowóné ë widzã, że mòże terô bez problemów ùstôwic kaszëbską jãzëkòwą wersëjã dlô KDE !!!! – jaczé je ju w ti distribùcëji w nowim wëdôwkù 3.5.7 – jë to pò prôwdze terô dzecno prosté dzãka wëbierkòwi z lëstë.

Brëkòwac tich testowich wersëjów sã nié zamôdlëwô, chòc mùszã rzec, że mie to w niczëm nie przeszkôdzô, jeżlë widzã że móm pierszą òficjlaną òperacjową systemã pò prôwdze pò kaszëbskù (chòc jesz z felama) ë z kaszëbską klawiaturą. Terô przińdze mie jesz wama krótkò napisac ò tim jak mòże to òkrãżé ùstôwic, bë “gôdało” do naji w rodny mòwie. Ò tim to ju za sztërk (co ju rëchli jô ju wama przëòbiecôł).