Kaszëbssczi Firefox ju je w wëdôwkù Beta

Tadżi: — Mark @ 10:43 dp 20 lëst. 2011

Òd zôczątkù lëstopadnika mòżemë zladowac ë bëkòwac kaszëbsczégò Firefoksa w jegò nowim òdkrëcym – w wersëji BETA.
Zladënk je przistãpny z kaszëbsczi pòdstarnë Mozille, na chtërną brateczno Waji rôczimë:

http://www.mozilla.org/csb/firefox/channel/

Na kùńcową wërsëjã przińdze nama jesz kąsk pòżdac, równak robòta z Firefox Beta, jakno ë jegò testowanié w kaszëbskòjãzëkòwi wërsëji, a do tegò jesz je to równo na jaczi òperacjowi systemie robita, je czims co wôrt je na kòmpùtrze doznac.


Kaszëbsczi Firefox 8 Aurora – testowô mùltiplatfòrmòwô wersëjô

Tadżi: — Mark @ 10:52 pp 18 séw. 2011

Wëzdrzi za tim, że przezérnik Firefox 8 bãdze ju szło mùltiplatfòrmòwò, w kaszëbsczim jegò wëdôwkù, zladowac ë instalowac. Fùndacëjô Mozilla dôwô nama mòżnota testowaniô wersëji Firefox 8 Aurora (Aurora to rozwijowi wëdôwk midzë wersëjama Nightly a Beta).

Rëchli ma mielë ju zdolmaczoną ë ùprzëstãpnioną dlô brëkòwników Linuksa (Ubuntu) wersëjã Firefox 3, chternô je téż dodónô do kaszëbsczégò Linuksa Linuxcsb2. Robioné mómë równak nad dolmaczënkã negò przezérnika ju òd wersëji Firefox 2 – w tim wëdôwkù mómë doprowadzoné do dalek zaszłegò dolmaczënkù, chternegò jãzëkòwe paczétë ma mielë testowò do drëchów sélóné.

(wicy…)


Werikatora Kaszëbsczégò pisënkù dlô Firefoksa

Tadżi: , — Mark @ 4:51 pp 9 stë. 2011

Jurk Hinca ùprzëstãpnił nama ju w łońsczim rokù Werikatora Kaszëbsczégò pisënkù (Kashubian Spell Checker) dlô Firefoksa , mómë równak terô ju wersëjã kòmpatibilną z  wersëją 4. Je  to téż przëdôwk chtëren robi w Thunderbirdze ë SeaMonkey,

Ni mómë tuwò jesz kùńcowi wersëji, mómë równak na gwës baro dobrą pòmòc dlô piszącëch pò kaszëbskù, chtërną wôrt je winstalowac.

Zladënk :


Zdrój òbrôzka: http://www.mozilla.com

 


Footiefox – z lëżnoscë Mésterstwa Swiata

Tadżi: , — Mark @ 8:39 pp 12 czer. 2010

Footiefox w akcëji, w nórcëkù przezérnika Firefox

Footiefox w akcëji, w nórcëkù przezérnika Firefox

Ùwôżny czëtińcë pamiãtają mòże jesz, że 4 lata nazôd ma mielë pisóné na starnie kaszubia.com ò rozszérzeniu dlô Firefoxa, dzãka chtërnemù szło w nórcëkù przezérnika dozérac skùtczi fùsbalowich mésterstwów swiata. Në ë terô mómë téż taką mòżnotã, a to dzãka rozszérzeniu Footiefox .

Nastôw Mésterstwa Swiata w Fùsbalë, w rozszérzeniu Footiefox

Nastôw Mésterstwa Swiata w Fùsbalë, w rozszérzeniu Footiefox

Jakno je dobëc ë zrëszëc?

Sygnie do tegò le miec ù se winstalowóny przezérnik Firefox , zladowac rozszérzenié Footiefox ë je winstalowac. Pò zrëszeniu przezérnika znowa, dobëje sã mòżnotã nastôwù wielu òptacëji, z czegò w przëtrôfkù Mésterstwa  Swiata w Fùsbalã, je nót wëbrac w dzélu „Swiat” World Cup” ë zwëczajno dodac do prawi starnë tabelë, jakno na òbrôzkù.

Wëskakùjącé òkno przë tim jak bala wpadnie do bramczi

Wëskakùjącé òkno Footiefoksa przë tim jak bala wpadnie do bramczi

Mùsz dlô kibòlów co nie chcą sã òderwac òd kòmpùtra 😉


Ùstônôwianié rekòrdu swiata z Mozillą

Tadżi: , — Mark @ 6:26 pp 30 mô. 2008

Download DayMozilla wòłô do bicô rekòrdu swiata w nôczãszczi zladowóny softwôrë òb 24 gòdzënë. Softwôrã  jaką ma nen rekòrd bëc ùstanowióny je nowi Firefox 3.

Jeżlë wszëtkò dobrze póńdze, to wielëna zladënków òstónié dodónô do Knédżi Guinnessa. Czédë òstónié òddóny nowi Firefox 3 do wòlnegò zladënka jesz nie stoi feste, nimò tegò fanowie Firefoksa mògą sã zeregistrowac na stranie Spreadfirefox.com, bë w dzéń ùwòlnieniô nowi wersëji dostac e-maila z pòwiadomieniém ò tim.

Òbczas pisaniô tegò wiadła mô sã ju wicy jakno 320 tësãców chãtnéch zaregistrowónëch.

Karno linuxcsb.org rôczi naszich czëtińców bratëczno do wespólny zôbawë w bice rekòrdu swiata!

Registrëjeta sã na starnach spreadfirefox.com


Filmë w Firefokse

Tadżi: — Michôł @ 6:28 pp 8 zél. 2007

Lubi mie czasã òbzéranié filmów na kòmpùtrze. Òsoblëwie slédno zdrzã na stôri filmë jaczi jidze nalezc na stage6.divx.com. Równak, żebë miec przëstãp do dostónków ti serwerë, nót je w (K)Ubuntu (mést dlô jinëch distribùcëjów bãdze juwerno) zainstalowac paczét mozilla-mplayer. Jeżlë to nie sygnie ë wcyg na starnie bãdze wëdowiedzô, że filmë òdgrëwac pòd Linuksã mòże w Mplayer, to w Konsolë dodôwómë wpisenczi:

cd /usr/lib/firefox/plugins/
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.so
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.xpt

Terô jesz zrëszamë Firefoksa znowa ë ju mòżemë wzérac na fejn filmë!

Mój bédënk:


Major Update na Firefox 2.0

Tadżi: — Mark @ 8:57 dp 1 lëp. 2007

firefoxKùńczi sã ju wspiarce dlô Firefoxa 1.5.0.12, jaczé miało dérowac do łżëwkwiôta blós z technicznëch przëczënów òstało przedłużoné. Terô chcąc dali dostôwac zaktualnienia przezérnika, je to òsoblëwié wôżné przë òdkrëtëch nowich dzurach w jegò bezpiekù, je nót przeprowadzëc aktualizacëjã do aktualny wersëji 2.0.0.4. Brëkòwnicë Windowsa (w Linukse przë włączony òptacëji zaktualnianiô softwôrë jidze to w sparłączeniô z nią aùtomatno) dostôlë tuwò pòprôwiony Major Update z Firefoxa 1.5.0.12 na 2.0. Fùndacëjô Mozilla chce na nen ôrt sã ùgwésnic, że jak nôwicy brëkòwników – nawetka ti co nie òdstôwilë kòmpletno aùtomatnegò zaktualnienia – dostaną mòżnotã doprowadzeniô przezérnika do slédny wersëji. Wôrt je przed ji przeprowadzeniém sprôwdzëc lëstã wspierónëch rozszerzeniów, bò dzél ze stôrëch mòże nie bëc kòmpatibilny z nową wersëją.

Alternatiwno mòże jesz wiedno zladowac nônowszą wersëjã ze starnë zladënkù ë nã zainstalowac.


FoxTorrent

Tadżi: , , — Mark @ 5:06 pp 28 łżë. 2007

firefox-logo_48×46.pngFoxTorrent 1.0 to nôslédné rozszerzenié dlô Firefoxa, jaczé ùmòżlëwiô prowadzëc zladënczi BitTorrenta prosto w przezérnikù. FoxTorrent żdô pò instalacëji w spódkù przezérnika ë stôwô sã aktiwny pò klëkniãcu lënka z BitTorrenta ë przejimô zladënk bez mùszebnotë zrëszaniô bùtnowëch aplikacëjów. FoxTorrent zamëkô téż w se mòżnotã strumieniowégò graniô ladowónëch lopków wideò ë aùdio bez mùszebnotë żdaniô do kùnca zladënkù.

(wicy…)


Firefox 3 Alpha 3

Tadżi: , — Mark @ 6:27 pp 26 stru. 2007

firefox-logo_48×46.pngKarno Mozillë ùprzistspniło trzecą wersëjã alpha swòjegò nowegò przezérnika Firefox. Kòdowé miono ti wersëji to Gran Paradiso Alpha 3 ë je òna sczérowónô do testowników ë ùsôdzców sécowich aplikacëjów. Brëkòwnicë Firefoxa 2 są proszony bë nie istalowac wersëji alpha, a to ju chòc zwëczajno dlôte, że nie ùzdrzą za wiele jinosców w òbsłużenkù. Na pierszim placu w rozwiju przezérnika stał dalszi pòkrok w robòce nad Rendering-Engine Gecko do wersëji 1.9. W Gran Paradiso Alpha 3 mòże (za tim co stoi w: release notes) m.jin. testowac to jak przedstôwiô Rendering-Engine animòwóné PNG.
Wôżné wiadło dlô brëkòwników Maca, proszã testowac na wersëji Mac OS X wëżi, abò równy 10.3.9.


Mozilla sztepô kriticzné dzurë w łace

Tadżi: , — Mark @ 6:26 pp 7 stru. 2007

mozillaKarno Mozillë pòdało, że slédno òpùblikòwóné łatë dlô Firefoxa ë Seamonkey zasztopôłë midzë jinszëma kriticzné fele w bezpiekù przezérników, jaczé sã dopiérze pòkôzałë pò łace z gòdnika. Na nié pòlepszëła bezpiekù le jesz pògòrszëła gò, dôwając mòżnotã wëwòłaniô przez javascript:URI (w sparłaczeniém z IMG-Tagama) swòjôwòlnegò kòdu w systemie, nawetka eżlë brëkòwnik wëłączëł ù se JavaScript. Juwernë jiwrë miôł téż Microsoft w 2006 rokù w Internet Explorerze.
(wicy…)