Linuksowô wëdôwkòwô jeséń

Tadżi: , , , , , — Mark @ 11:56 pp 29 lëst. 2009

Òd jaczégòs ju czasu dostôwómë dwa razë w rokù nowé wëdôwczi zaktualnionych linuksowich distribùcëjów. Tak pò prôwdze to nié wszëtczich, równak czile z tich wikszich robi to regùlarno.

Tak bëło téż w tã jeséń – w slédnych tidzéniach pòkôzałë sã distribùcëje:

Kòżdô z nich niese ze sobą zaktualnioną softwôrã, nowé jądra Linuksa ë generalno to mniszé czë wikszé zmianë na lepszé ë to tak, że tak pò prôwdzë to kòżdi mòże nalezc, westrzód nich,  pasowną distribùcëjã dlô se.  Instalacëjô kòżdi z wëżi namieniónych je zblëżono letkô ë nawetka ti, co nié mają zebrónegò wiôldżegò doswiadczeniô w ni, bãdą w sztãdze sã z nią pòradzëc.

(wicy…)


Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)


Fedora 8

Tadżi: — Mark @ 3:19 pp 18 lëst. 2007

FedoraNë to ë brëkòwnicë Fedorë mògą ju bëc rad z tegò, że zamëkô òna w se ju, òd wersëji Fedora 8, kaszëbską klawiaturã bënë.

Distribùcëjô Fedora robionô je z céskã na òkrãżé GNOME, chòc tuwò dô téż wersëjã z KDE ë XFCE, jaczé mòże przë instalacëji (wëbierzë òb czas ti òptacëjã “dopasëjë terô”) wëbrac. Nowô Fedora 8 wëszlô je 8. lëstopadnika, 5 ksãżëców pò wëdôwkù wersëji 7, ë je to pierszô Fedora (pò reòrganizacëji ùdbë, jakô mia swój plac na krótkò przed Fedorą 7, a ò jaczi ma wama ju rëchli pisôlë) w jaczim to spòlëzna mô téż baro wiôldżi cësk na niã.
Ju tipiczno dlô nowich wëdôwków mómë bënë nowé wersëje programów ë czérowników, a jądro je w ersëji 2.6.23.


Nowô Fedora 7

Tadżi: — Mark @ 9:29 dp 2 czer. 2007

fedora_7.jpg

Ùdba Fedora ùżëcza nową wersëjã distribùcëji Fedora 7 – ju bez “Core” w mionie, co je sparłączoné ze zmianama (pisónë ma mielë ju rëchli ò tim) w całi ùdbie, tj. sprowadzenié Fedora Core ë Fedora Extras do grëpë. W Fedora sztandardowim desktopã je dali GNOME, a KDE mòże na swòją żëczbã doinstalowac, czë téż wëbrac przë instalacëji jakno domëslny, ze zladowóny DVD. Alternatiwno może téż instalowac Fedorã z ji Live CD, jaką dô z graficznëm òkrãżém GNOME abò z KDE. Rozwijôrze ùdbë ùżëczëlë téż nôrzãdza, jaczima mòże ùsôdzëc swòje distribùcëje (tzw. “Spins”) opiarté na Fedorze. Soft-wôra zamkłô w Fedorze je w nowi wersëji, całô distribùcëjô bùdëje na jądrze 2.6.21.2.

Króm tegò pòdóny òstôł plan dlô nowi wersëji Fedora 8, jakô mô ju bëc przistãpnô za piãc ksãżëców, pòprzedzonô trzema testowima wersëjama.

Jak narô to nié mòże bënë Fedorë nalezc kaszëbsczi klawiaturë – tuwò równak ti co brëkùją ti distribùcëji Linuksa mògą jã sã doinstalowac, ò czim ma ju wãzłowato pisôlë na najich starnach.


BLAG Linux and GNU 60000

Tadżi: , — Mark @ 10:15 pp 14 stë. 2007

tux.pngFanowie Fedorë, co miele ju wiedno jiwrë z dogrëwaniém kòdeków ùceszą sã z wiadła ò nowi wersëji BLAG Linuxa . Wersëjô 60000 òpiartô je na Fedora Core 6 z dodôwnëma mùltimedialnëma programama, zamëkôw w se òkrãżé GNOME 2.16 ë wëbróną blós soft-wôrã (m.jin Firefox, Thunderbird, GIMP, inkscape, Democracy Player…) tak bë nalezc plac na jedny CD. Je téż pò instalacëji mòżnota zladënkù dodôwnëch programów z dostónków Fedorë. Zdrząc na pòpùlarnotã Fedorë (na zôczątkù stëcznika bëła ji slédnô wersëjô ju milion razë zladowónô) je to gwës dobrô alternatiwa dlô lubòtników “czérwionegò kapelusza”.

Wicy na fòrum ùdbë.
Zladënk òbrôzu ISO


Zmianë w Fedora Project

Tadżi: — Mark @ 8:57 pp 6 stë. 2007

fedoralogo.pngCzëtając wiadło jaczé sã pòkazało na mailingòwi lësce ùdbë Fedora Project je widzec zmianë jaczé (narô le z grëbsza nacechòwóné) przińdą ju z nową wersëjã ti distribùcëji. Ju w lëstopadnikù 2006 rokù szło przeczëtac, że dostónczi jaczich dozérało narô le blós karno Red-Hata, w òbjimie ùdbë Fedora Core, òstóną przeniosłé terô do dzélu Fedora-Przëdôwczi jaczégò dozérôła spòlezna Fedorë. Tak ùsôdzony paczét mô bëc terô przez òbie grëpë dozéróny ë rozwiniãty do nôslédny distribùcëji Fedora 7.

Nowô Fedora 7 nie bãdze ju jak rëchlijszé distribùcëje rozprowôdzanô w całoscë z wszëtczima paczétama, mô sã òna stac barżi spòdlém do różnëch distribùcëjów, przezëwónëch tuwò Spinama. Tak planowónô je “Fedora Desktop Spin” z graficznëm òkrãżëm GNOME, “Fedora Server Spin” z paczétama dlô serwerów, czë téż “Fedora KDE Spin“.

(wicy…)


Òficjalnô Fedora live CD

Tadżi: — Mark @ 12:54 dp 26 gòd. 2006

fedora_live_cd.pngFedora ùprzëstãpniła swòją pierszą òficjalną wersëjã systemë Linux, jaką je mòżno zrëszëc prosto z CD (live-CD). Óptacëjno dlô brëkòwników z robòczą pamiãcą RAM 1GB abò wicy, je przë sztarce z CD mòżnota wladowaniô systemë do ti pamiãce, co schùtcziwô brëkòwanié wersëji live.

Òbrôz platë je do zladënkù przez Bittorrent, z przédnegò serwera ë szpédżélowich serwerów . Live-CD brëkùje jaknò swòjegò spòdla wersëjã Fedora Core 6 razã ze aktualnionëma paczétama, w tim jądro 2.6.18 ë Gnome 2.16. Razã z Xorg 7.1 ë jegò rozszerzeniém Aiglx zezwôlô òna na czekawé efektë 3D na desktopie.

(wicy…)


Fedora Core 6

Tadżi: — Mark @ 10:10 pp 10 lëst. 2006

fedoralogo.pngTrzãseta sã Zemiónie, Zod òstôł ùsôdzony..” – taką parolą przëwitało 24. rujana karno Fedora-Project szósta ju wersëjã ti distribùcëji.

Instalacëjô jidze dosc flot, jak ju w rechliszëch wersëjach, czë to w tekstowim tribie, czë téż z aplikacëją Anaconda. Trza sã równak kąsk òpasowac przë klëkaniém “na slepò” na knapë “dali”, òsoblëwié przë wëbiérkù dzélu cwiardi platë do instalacëji Fedorë – le to, to ju jak wszãdze, tëli czasu bë przeczëtac to co stoi napisóne trza sã wzyc. Generalno pò jaczis gòdzënie mómë ju fùlwôrtną distribùcëjã ù se na kòmpùtrze.

Sztandardowò instalowóné je òkrãże GNOME 2.16, KDE 3.5.4 je mòżno abò doinstalowac pózdni, abò wëbrac òb czas instalacëji. Trza tuwò dodac, że KDE nie je tuwò òptimalnym òkrãżem, w przërónaniém z GNOME felëje mù doch wiele fùnkcëjów – to równak tak ju wiedno bëło, że Red Hat (Fedora je jegò darmôk dzélã) bëł barżi za GNOME ë to òkrãżé stoi tuwò na pierszëm placu.

(wicy…)