Sun chce barnic Linuksa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 6:47 pp 22 mô. 2007 Dopòwiesców (5)

Jonathan Schwartz, szef firmë Sun, w swòjim blogù pisze ò tim, że je ti dbë, że Microsoftowi bë lëpi zrobiło, czéjbë òtemknął sã nen na ôpen-zdrojową soft-wôrã ë że nawetka takô stolemnô firma, jakno na z Redmon, mòże z tegò profitë dlô se wëcygnąc, co je gwës lepszim rozwiązaniém jakno wcyg sugerowanié narëszaniô patentów (m.k.: szło w slédnym tidzeniu znôwù cos ò tim czëc ë dali felëją kònkretë).

Schwartz przërównôwô sytuacëjã Microsoftu z ną w jaczi bëł Sun kòl kùńca 90-tëch lat. W tim czasu Sun miôł kòntrolã nôd całowną swòją soft-wôrą, pòprôwczi bëłë wprowôdzané blós przez prosté ë ògrańczoné sugestëje za starnë brëkwòników. Tedë pòkôzł sã téż Linux jakno zagrożenié dlô Solarisa. Z wielu ôpen-zdrojowich kòmpònentów, zestôwiła môłô firma Red Hat distribùcëjã, jakô nacza wëgrëwac na pòpùlarnocë westrzód serwerów.

Sun mógłbë w tim czasu zaskarżëc Red Hata, le co bë to dało? – pëtô sã Schwarz. Nick, le zadowòlenié, co bë le tak pò prôwdze krótczé szpérë miało – jidze dali przeczëtac. Miast tegò naczął Sun sã angażowac w ôpen-zdrojowé ùdbë ë spòlëznã, czëgò mòcnëma przëmiôrama są OpenSolaris, OpenOffice ë Java (na slédnô nie tak dalëk nazôd ùprzistãpnionô wedle reglów GPL).

Na swòje patente Suna wzérô jegò szef w piérszi rédze jakno na òbarną barń, le jeżlë bãdze nót, to òstaną òne ùżëte nié le blós do swòji òbarnë, le téż do wpiarcô Red Hata ë Ubuntu.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 22, mô., 2007 ò 6:47 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

5 dopòw. »

 1. Czedes bëła nawetka takô akcëja, żebë Microsoft ùwòlnił Windowsa 98, kò ë tak nie dôwô ju na to wspiarca. To równak nie dało òdpòwiescë òd ti firmë, chòc kąsk żôl, mòże bë téj nen Windows òstôł pòprawiony bez spòlëznã…

  Në, le nie dóm wiarë, żebë Microsoft nawrócëł sã na ôpen-zdrojowi czérënk. Mëszlã, że chòc jidze robic na tim dëtczi, to równak za wiele problemów bë mia sama firma – bò téż narëszô patentë. A to jesz chòba nie wszëtkò, kò jesz jidze ò “marketing”. Jô mëszlã, że Microsoft robi tak jakno robi sã to w pòlitice USA – wôżne, żebë miec wroga, tedë lepi przedôwô sã swòjé programë 😉 A czej wléze w ôpen-zdrowojé aplikacëje, téj pòkôżë, że to téż je dobrô dba – a doch nie ò to jidze, blós ò dobéce na rënkù IT.

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 22, 2007 @ 7:08 pp

 2. Tak pò prôwdze to je to całi czas le bice pianë ze starnë Microsoftu ë nawetka jô nié chcôł ju pisac ò tim co bëło òd nich czëc w slédnym tidzeniu, bò to ë tak nick nie wnoszi do sprawë. Co dlô mie w tim wëższim teksce je wôżné, to zwëczajné ë klôrowné pòstawienie sprawë co do patentów Suna, chtërne téż mògą MS “zabòlëc”.
  Microsoft nié mô sã nawarcac na open-source, Sun doch tegò téż nie zrobił, le je na gwës dobrim przëmiôrã na to, że miono ti firmë mô ùznanié westrzód różnëch brëkòwników (nié le blós Linuksa). Czë to dô lepszé marketingòwé zagranié, jakno n.p. òddanié stôrszi wersëji StarOffica spòlëznié? To doch tak pò prôwdzë tóni sã nié dô 😀 .
  Pamiãtôm jak sã StarOffice (jesz pòd tim minonã) pòkôzôł sã na Linuksa, to bëła dopiérze jazda, kòżdi ò tim gôdôł ë pisôł. Jô sóm sã z tegò baro ùceszëł.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 22, 2007 @ 7:29 pp

 3. Prôwda, jô téż brëkòwôł StarOffice ë téż sã ceszëł z tegò, że to je, kò taczé nôrzãdze je nót miec w systemie (chòc sóm nie brëkùjã gò). Dobrze téż, że pòwsta OpenOffice.org – co wicy, je òn kòntrolowóny wcyg bez Suna a to òznôczô, że jak chce to mòże robic wòlné òprogramòwanié a miec nad nim kòntrolã ë miec z niegò dëtczi (tuwò le dali ze StarOffica).

  A tak dlô pamiãcë. Bëła ju jedna firma, co gôdała jaczé to patentë narëszô Linux. Dzysô to za wiôlgô firma nie je, bò kòszta procesów bëłé jesz wikszé a ji klience nie chcele sã w to wmiesziwac. Czile dniów nazôd móm czëté, że chtos òd nich mô żôl, że tak zrobile, że dale sã pòdpùscëc. Nie żëczã Microsoftowi bë skùńczëł jak SCO, to bë bëła strata dlô rozwiju Linuksa, le taczim plëszczëniém mòże narobic sobie biédë.

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 22, 2007 @ 8:04 pp

 4. A pamiãtôsz jak Apple sã biôtkòwôł z MS ò prawa do ikònków. Kòżdy wiedzôł, że deja bëła òd nich wëszłô, le to je kąsk tak jak z patentã n.p. na mąkã – tak mie to co M$ robi terô téż wëzdrzi ë jesz “zabëł wôł jak celãcã bëł”.

  Dzysô taczi dzeń, że wiele je lós, co?
  Nowé KDE (3.5.7) ju téż je – trza bãdze téż cos napisac.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 22, 2007 @ 8:46 pp

 5. Nie zabëł, nie zabëł, le taka ù nich je terô biznesowô strategijô – cos jak problem Kalegò (nie le blós ù Microsoftu): czej jô robiã je ok, jak mie robią [to samò] to je lëchò 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 25, 2007 @ 8:19 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc