Sparłãczenié w 3D-desktopach dlô Linuksa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Mark @ 11:09 dp 7 łżë. 2007 Dopòwiesców (6)

tux.pngCompiz ë jegò rozwietlenié (an. fork) Beryl przënôleżą do projektów, jaczé robią nad trzëmiarowima efektama dlô graficznëch òkrãżów Linuksa – ùsôdzając 3D desktopë. Zwadë w pòzdrzatkù na samą ùdbã doprowadzëłë przódë do òdłączeniô sã òd Compliza dzélu aùtorów ë pòwstaniô projektu Beryl. Ju czile tidzéniów nazôd szło czëc ò tim, że ne dwie linuksowé ùdbë chcą sã znôwù sparłączëc, co téż terô ju òstało pòcwierdzoné we wiadłach na starnach Compiza ë téż równoczasno na mailingòwi lësce Beryla. Za sparłączniém sã ùdbów òpòwiedzelë sã tak samò prowôdnicë (Quinn Storm z Beryla ë David Reveman z Compiza) jakno ë wikszosc wespółrobiącëch.

Beryl ë Compiz bãdą robiłë m.jin. w distribùcëjach taczich jakno Suse Linux ë Ubuntu ë kładą cësk na òpticzné efektë, jakno przezérnotã òknów z cenieniém ë “miãtczé” wëskrzëniwanié ë tacënié menu. Z tich dwóch projektów mô òstac terô ùsôdzonô jednô platfòrma złożonô z Compiz Core ë Compiz Extra. Rozdzélenié jądra na spòdlowé fùnkcëje ë dodôwczi òstało przëjãté ju w pòłowie strumiannika. Beryl mô sparłączëc sã z dzélã Compiz extra, jaczé do czasu nalezéniô lepszegò miona, bãdze timczasno nazëwóné “Composite community“.

Composite Community” mô zamëkac w se nôlepszé kòmpònentë z Beryla ë Compiza, chtërné mają òstac wëbróné przez “nôlepszich” z rozwijôrzów ë wespółrobiący spòlëznë. Internetowé starnë projektów bãdą w sécë aktiwné aż do zrëszeniô wespólny starnë ë sparłączeniô mailingòwich lëstów ë fòrumów.


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 7, łżë., 2007 ò 11:09 dp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

6 dopòw. »

 1. Próbòwôł të mòże tegò Compiza abò Beryla? Jô mëslôł nad tim, leno kąsk móm stracha, że to so mie tak letkò zrobic nie dô na mòjim kòmpùtrze, a jesz zepsëje mie to ùstôwë X. Na laptopie nié móm 3D kôrtë, téj nie darzë mie so nawetka tegò ùstawic. Leno chãc móm wiôlgą òbaczëc to “live” 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 7, 2007 @ 7:08 pp

 2. Nié, jô móm za słabegò laptopa bë to pòszło, le òbôczã mòże to zrobiã ù dzeców na jich PC, tam to bë chòba mùszało jic. Jô to generalno nie jem za taczima pierdołama, mie to nawetka sã nie widzy to nowé menu òd KDE 😀 .

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 7, 2007 @ 7:12 pp

 3. A jô lëdóm nowi rzeczë. Le mést tu nie jdze ò to, kògò co lubi, le żebë móc napisac relacëjã z bezpòstrzédnegò brëkòwania ti aplicacëji. Òbaczã czë mòże to zainstalowac (bez problemów) na OpenSuse.

  Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 7, 2007 @ 8:59 pp

 4. Beryl je na gwës w Ubuntu. Testowanié a to co kògò lubi to dwie rzeczë – môsz prôwdã. Sóm testëjã wiele, w tim téż to za czim nie jem (stądka mògą sã jeżlë nót wëpòwiôdac ò tim). Jeżlë jidze generalno ò ne dodôwczi to jem le rad z tegò, że jesz nie wëszłë n.p. do nowegò Ubuntu jakno sztandardowi nastôw – wiem, że trend jidze w tim czérënkù, le wiedno w tim nëkaniô do przódkù wëmòdżi stôwają sã corôz wikszé, a co za tim jidze dzél z lëdzi mòże nié dôc sã radë z tim bë to òdstawic tak bë systema téż chôda na słabszëch kòmpùtrach. Nie negùjã tegò, te rzeczë stôwają sã pòmalińkù mùszã bë samô systema bëła atrakcëjnô dlô pòtencjalnëch brëkòwników – cãżkò je wszëtczicm dogòdzëc. Baro fejn rozwiązané menu, taczé co mie sã widzy, je w Dreamlinukse, wszëtkò chôdô dosc flot, téż na słabszëch kòmpùtrach (móm testowóną distribùcëjã 2.2 – nié nã mùltimedialną). Co chcã bez to napisac je baro prosté, rozmajitosc distribùcëjów (òpiartëch na czile spòdlowich, taczich jakno n.p Debian) je pòdle mie blós plusã dlô brëkòwników, je w czim wëbierac ë kòżdy nalezé wiedno cos pasownegò dlô se.

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 7, 2007 @ 9:34 pp

 5. Móm ju zrëszoné Compiza, mést napiszã cos jesz ò tim pózdze. To nie je tak, że Beryl czë Compiz są problemã dlô słabich kòmpùtrów – to barżi sprawa dobri grafikòwi kôrtë, jeżlë môsz mòcną téj wszëtkò mdze dobrze szło. Hardware jidze wprzódk, téj dlôczë tegò nie wëzwëskac? Wedle mie to dobrze, że je w czim welowac. Zdrzë, w Windowse to dôch dô blós jedno taczé rozwiązanié ë to jesz nie do kùńca zrobioné 😉 A tuwò môsz ju trzë! A jakno nie chcesz, téj nie brëkùjesz – letkò jidze to włączëc, letkò wëłaczëc.

  Te nowé dodôwczi, Beryl czë Compiz, są ju bënë nowich distribùcëjów, leno nie są domëszlno włączoné. Mést to dobrze, kò nie kòżdi to lëdô ë nie kòżdi bë mógł cos taczégò brëkòwac – wszëtkò zanôlégò òd kôrtë. A jakno jô pisôł wëżi, zrëszënié tegò (przënômni w Suse) drãdżé nie je 🙂

  A co do menu, to tuwò téż mdą zmianë. Gwësno wiedno mdze mòżlewòta wëbiérkù midze stôrim czë nowima, co sóm trzëmóm za dobré rozwiązanié. Mie so widzy to domëslné menu w OpenSuse, chòc nie przeszkòdaje mie stôri wëzdrzatk KDE menu. Dlô kòżdégò cos lubòtnégò 😉

  Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 7, 2007 @ 10:18 pp

 6. Në jo, le dlô mie słabi kòmpùtr to je téż taczi co nié mô dobri graficzny kôrtë. Jô piszã terô na taczim co mô 8MB kôrtã ë to je dlô mie prawie przëmiôr na to. Mie sã nie dało tegò zrëszëc, stądka piszã ò tim, a wëbiérk to jak nôbarżi dobrô sprawa, òd tegò jesz nikòmù bania nié pacła 😉 .

  Dopòwiesc przez Mark — łżë. 7, 2007 @ 10:31 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc