Netvibes

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Michôł @ 7:46 pp 22 mô. 2007 Dopòwiesców (2)

Wiele lëdzy brëkùje dzysô kanalów RSS – e-gazétë, blodżi, serwisë ë jesz wiele jinëch placów w sécë ùmòżebniô nama przistãp do biéżny wëdowiédzë. Dzãka RSS-owi mómë wiedno, zarôzkù jinfòrmacëjã ò wszelejaczich zmianach na starnie – ò tim jaczé artikle doszłi, ò dopòwiescach, ò òdjimkach ëtd.

Problemã ju nie je to, że felëje nama przistãpù do ti wiédzë, kò je òna darmôk ë je ji wiele, le problemã je to, że je tegò za wiele ë nie mòżemë tak letkò tegò kòntrolowac. Jô na przëmiôr czëtóm cos kòle 30 starnów ë nie mògã/lëdóm wiedno sprôwdzac dze są nowé artikle. Mòże zainstalowac sobie czëtôrza kanalów RSS, le jegò felą nôczãsci je to, że je òn przistãpny blós z kòmpùtra na jaczim òstôł zainstalowóny. Téj dlô kòżdégò pòstãpnégò kòmpùtra mùszimë znowa instalowac ë ùstawiac wszëtczé kanale jaczé lëdómë czë mùszimë czëtac.

Rozwiązaniém mdze môl w sécë, jaczi mòże robic za taczégò czëtôrza. Jegò dobroctwã je to, że z kòżdégò kòmpùtra w jaczim je skònfigùrowónô séc mòże miec te sami wiadła. Taczim serwisã je prawie Netvibes. Rozmie òn nawetka wicy, bò mòżemë skònfigùrowac w nim nie le blós òdczëtewónié kanalów RSS, le téż òbzérac nowé widea, podcastë, òbrôzczi, miec pòdzérk na maile jaczi przechôdają na nają pòcztã, òbzérac jaczé je wiodro ëtd. Robòta z nim je prostô, nót je le ùsôdzëc kònto ë dodawac co sã le chce. Fejn je téż to, że mòże dodac sobie dodôwk do Firefoksa, jaczi mdze dodôwôł kanale RSS do Netvibes (në nié tak chùtkò, nôpierwi mùszimë chcec cos dodac!).

Jakno wëzdrzi na starna òbaczma na przëmiôrze przerëchtowóny kôrtë z kaszëbsczima wiadłama Dodôj do Netvibes. Pò klëkniãcu na nen òbrôzk przéńdzemë do starnë w jaczi mòżemë òbaczëc jakno wëzdrzi przerëchtowónô starna ë dodac ją do swòji starnë Netvibes. Le nót je pamiãtac, że abë zachòwac nã kôrtã je mùsz miec kònto! Wôrt téż wiedzëc, że mòże dodac le starnë, jaczé mają kanal RSS abò Atom.

Rozmieje sã, że to dô wicy taczich serwisów w Internece jak Netvibes. Téj co je taczégò w nim, że gò tuwò przedstôwiama? A to, że jegò interfejs je przedolmaczony ja kaszëbsczi jãzëk. Gwësno czej pierszi rôz mdzeta zdrzele na starnã Netvibes wszëtkò mdze pò pòlskù abò anielskù (në chòba, że mdzeta logòwac sã do niegò z jinegò placu jak Pòlskô), le w ùstôwach jidze ju wëbrac jine jãzëczi, w tim kaszëbsczi. Dolmaczënk je ju zakùńczony, le jesz je sprôwdzany. Wszelejaczi zmianë dodówóné są pòd kùńc tidzénia, téj ne co są nalazłé ju terô (a są!) dopierzë za czile dniów mdą pòprawioné.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 22, mô., 2007 ò 7:46 pp ë nalôzł sã w dzélu Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Jo, to dobrô dba je.
    Genralno RSSë zletczają baro przezéranié sécë, kąsk żôl, że jesz wiele starnów (nimò cms-nëkù) tegò nie dôwôją.

    Dopòwiesc przez Mark — mô. 22, 2007 @ 8:57 pp

  2. Jo, sóm znóm czile taczich starnów… Dlôtë téż jô nie dodół jich do ti kôrtë. Piszã tu òsoblëwié ò tich kaszëbsczich. Co do Netvibes, to mie so to widzy, czë w robòce, czë doma, wiedno jem jinfòrmòwóny ò tim co sã zmieniło na starnach ë mògã to chùtkò przeczëtac. A tak to jô wiedno mùszôł wlezc na kòżdą starnã ë òbaczëc co je lóz. A chto na to mô terô czas? 😉

    Dopòwiesc przez Michôł — mô. 22, 2007 @ 9:44 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc