Instalacëjô Kubuntu 7.04

Tadżi: , — Mark @ 1:59 pp 30 łżë. 2007 Dopòwiescë (0)

Do instalacëji je nót miec cedëczk, jaczi mòże zladowac ze starnów ùdbë:

Niższô pòmòc tikô sã téż instalacëji jinszëch sostrnëch ùdbów z familëji Ubuntu – téż nowszich wëdôwków.

Instalacëjô systemë

Pò włożeniém live CD do nëkù (jeżlë nié môta jesz zmienioné pòsobnicë zrëszaniô systemë w BIOS, tedë je nót to zmienic na CD/DVD-nëk) pòkôzëje sã nama wprzód menu z jaczégò mòżemë m.jin wëbrac jãzëk instalacëji

instalacejo_start.png

wcësnijta tuwò fùnkcëjną knąpã F2 ë wëbierzta Polski

instalacejo_jazek.png

bë pòzdny przeprowadzëc ew. instalacëjã systemë w pòlsczim jãzëkù (na kaszëbsczi bãdze jesz nót kąsk pòżdac), pò czim wcësnijta Enter bë jic dali.

To w zwëczajnëm przëtrôfkù mùszi sygnąc bë systema wësztarowa pòprôwno, chòc trza dodac, że nié bãdze òna sama w se jakno live systema spòlaszonô. Pòmòcné są tuwò starnë ubuntu.pl na jaczich to dô fùl spòlaszoną wersëjã jakô zamëkô w se m.jin. pòmòce do neostradë ë kòdeczi, le jak narô nié je to nowô 7.04 – na niã je nót gwës jesz kąsk pòżdac, stądka je mùsz narô brëkòwac òglowi wersëji, co nie je tak pò prôwdze wiôlgą problemą.

Pò zrëszëniém systemë z CD, za sztërk pòkôżë sã nama graficzné òkrãżé, jaczégò mòże zwëczajno brëkòwac, dzãka temù mòże n.p. niezaznajmiony z Linuksã brëkòwnik òbezdrzec sã jak to w taczim spòdlowim Linuksë wëzdrzi, bez mùszebnotë instalacëji. Je to dobré rozwiązanié jaczé je we wszelejaczich linuksowich distribùcëjach ju czile lat brëkòwóné – òdbierô òno na gwës nowim brëkòwnikòm swegò ôrtu strach przed Linuksã. Na live CD zamëkô téż w se (jak to ju bëło réchli) graficznegò instalownika (z pòmòcnëm prowôdnikã instalacëji) systemë, jaczi je na tëli czëtny, że sprowôdzô pò prôwdze całą instalacëją do dzécny jigrë.

Terô w czile pùnktach przedstôwiã wama pòsobnicã instalacëji.

 1. Klëknijta wprzód na ikònkã Install
  kubuntu_install.png
 2. Pòkôże sã wama zôczątk instalacëji, w jaczim wëbierzta ji jãzëk (w przëmiôrze je to pòlsczi) ë klëknijta na Next
  kubuntu_jazek.png
 3. Terô wëskòknie czasowô cona, jakô przë rëchliszëm wëbiérkù pòlsczégò jãzëka je ju nastôwionô na Warszawã/Pòlskô. Tuwò klëknijta znôwù na Next bë jic dali.
  kubuntu_czasowo_cona.png
 4. Pò tim pòkôże sã wama pëtanié ò sztandardowi ùstôw waji klawiaturë ë tuwò ju mòże zarô wëbrac kaszëbską (jô tak to zrobił), abò jã pòzdzi dodac wëbiérając terô blós pòlską (wicy ò tim jak dodôwac nôslédné ùstôwë klawiaturów nalezéta na najich starnach, na przëmiôrze Debiana, w artiklach: Kaszëbskô klawiatura w GNOME ë Kaszëbskô klawiatura w KDE )
  kubuntu_klawiatura.png
 5. Terô jesma w dzélu w jaczim je nót przërechtowac plac na instalacëjã Linuksa. Particëjonującô programa (jakô je ju bënë instalownika) przejmie za waji nã robòtã. Domëszlno je to tak nastawioné, że zminiszô sã (jeżlë môta ù se Windowsa) aùtomatno plac z windowsową systemą ë Linux mô ju swój plac na cwiardim diskù. Mòżeta równak tuwò sómemù zmienic miarã placu dlô Linuksa. Bë jic dali wcësnijta Next.
  Bôczënk: Wôrt je rëchli (zwëczajno dlô bezpiekù) zapisac swòje przëdôwczi w Windowsë.
  kubuntu_partycejonowanie.png
 6. Pòkôze sã wama terô òstrzéga gôdôjąca ò tim, że zmianë òstaną zapisóné na diskù ë nié bãdze ju szło ti òperacëji copnąc. Klëknijta na OK bë jic w przódk z instalacëją.
  kubuntu_partycejonowanie_pocwierdzenie.png
 7. Jesz je le nót wpisac swòje miono ë nôzwëskò, miono brëkòwnika, pòdac parolã (dwa razë) ë dac mino dlô kòmpùtra (mino je zwëczajno generowóné aùtomatno) ë znôwù wcësnąc knąpã Next.
  kubuntu_swoje_podowczi.png
 8. Jesz rôz pòcwierdzenié ùstôwù ë klëkniãce na Next zrëszô instalacëjã.
  kubuntu_fardich_do_instalaceji.pngkubuntu_instalacejo.png
 9. Zanôléżno òd kòmpùtra derëje całô instalacëjô różno – ù mie bëło to cos kòl pół gòdzënë. Zainstalowónô je téż programa GRUB, jakô dôwô nama przë sztarce kòmpùtra mòżnotã wëbiérkù òperacjowi systemë midzë n.p. Windowsã a Linuksã.

Aktualizacëjô online

Nowiną w distribùcëji familëji Ubuntu je dosc dobrze przërechtowónô mòżnotã aktualizacëji stôrszi wersëji 6.10 do 7.04. Móm ù se testowò przeprowadzoné wszëtczé mòżlëwé aktualizacëje online: Edubuntu, Kubuntu, Ubuntu ë Xubuntu ë wszëtczé òne pòszłé mie pò prôwdze gładkò,

Bôczënk:
Jeżlë nié môta jesz wersëji 6.10 zaktualniony to je to nót téż terô zrobic, zaczëm zrëszita procedurã aktualizacëji do 7.04 !!!

Ubuntu/Xubuntu/Edubuntu

Tuwò pòkazëje sã nama, przë sparłączeniô z sécą ë aktiwny aktualizëjący ùsłëżnoce, wiadło ò aktualizacëcjach z wëdowiédzą “Je przistãpné nowé wëdanié distribùcëji “7.04” ” ë z knąpą “Aktualizëje“.
ubuntu_wiadlo_o_aktualizaceji.png
Jeżlë sã nie pòkôzało, to wcësnijta w:
GNOME Menu (Edubuntu ë Ubuntu) : Systema > Administracëjô > Menadżera aktualizacëji
aktualizacejo_ubuntu.png
XFCE Menu (Xubutnu): Aplikacëje > Systema > Menadżera aktualizacëji
aktualizacejo_xubuntu.png

Kubuntu

Zrëszëta programa Adept: KDE Menu > Systema> Adept

kubuntu_zreszanie_adepta.png

ë klëknijta na “Pòbierzë pòprôwczi”. Pò tim wëskòknie wama ju òkno z wiadłã ò nowi wersëji do jaczi mòże zaktualnic waszą systemã.
kubuntu_info_nowo_wersejo.png

Generalno do całi familëji Ubuntu

Aktualizëjącô programa òdstôwi nama aùtomatno stôré repòzytorëja, dodôwając na jich placu nowé, zaktualni systemã ë wëczësczi całosc pò ùdałi instalacëji. Pò resztarce mómë ju nowé jądro ë całą systemã w nowi wersëji. Nie je to równak na gwës metoda, jaką je wôrt brëkòwac przë zwëczajnëch mòdemach – derëje to w taczim przëtrôfkù czile gòdzënów ë tuwò chùtczi, a czasã téż tóni, nama póńdze (jeżlë mómë taką mòżnotã) pòrziczka CD òd drëcha/drëszczi co jã ju mają zladowóną, abò kùpienié ji razã z jedną z kòmpùtrowich gazétów.

Wãzłowatô wëdowiédzô w anielszczim jãzëkù ò wszelejaczich ôrtach aktualizacëji mòże nalezc na starnach pòmòcë ùdbë Ubuntu.

Hard-wôrowé wspiarcé w familëji Ubuntu

Mòżeta sã sómi se spëtac: a jaką wersëjã z familëji Ubuntu móm dlô se wëbrac? To czësto subiektiwné pëtanié ë nié dô sã na to równoznaczno òdpòwiedzec – niech tuwò kòżdi wëbierze to co mù sã nôbarżi widzi. Mòja białka ë dzecë brëkùją wersëjã z GNOME (Ubuntu ë Edubuntu), ù mie je to ju zanôléżné òd tegò na jaczim kòmpùtrze móm to zainstalowac. Na swòjim stôrszëm kòmpùtrze móm Xubuntu (n.p. pentium III 1GHz, 256 MB robòczi pamiãcë), chòc tuwò téż Kubuntu czë Ubuntu przë òdstawieniô różnëch “pierdołów” jakno animacëjô, céniownié ë.t.p téż dosc flot lôtô. Mòże téż brëkòwac czile graficznëch òkrãżów ë wëbierac midzë nima przë logòwaniô. Ù se widzã, że nawetka nônowszô wersëjô Ubuntu chôdô ù mie dobrze na czile lat stôrëch ë sprzãtowò słabëch kòmpùtrach, co trzëmóm za dobré hard-wôrowé wspiarcé ë jem z tegò rad, że jesz są òne do tegò dobré.

ubuntu_efekte_pultu.pngTi co mają chãc na trzëmiarowé desktopë ë mają do tegò pasowné kòmpùtrë, mògą tich brëkòwac w Ubuntu. Nié są òne (n.p. Compiz 0.3.6) w systemie jakno sztandard ùstôwioné, le jakno alternatiwô ë mòże je zrëszëc dlô se – tuwò je na gwës lepi miec do tegò, bez lepszé wspiarcé, graficzną kôrtã z firmë ATI. Wspiarcé je téż bënë Ubuntu dlô niewòlnëch czérowników do graficznëch kôrtów – te mòże téż doinstalowac na żëczbã brëkòwnika.

ubuntu_ceze_czerowniczi.png

Menadżera sécë do sprôwianiô WLAN ë zmiennëch sécowëch sparłączeniów je w 7.04 sztandardowò zainstalowóny. Bez to je terô téż przistãpné wspiarcë dlô WPA bez mùszebnotë instalacëji ekstra soft-wôrë. Nowô wersëjô Ubuntu dôwô sã téż lepi radã z sécowima dostónkama ë tak mómë terô nôrzãdze wëbiérkù drëkera z lëstą sécowich ë môlowò zainstalowónëch dëkerów.

Mùltiumedialnota

Familëjô Ubuntu 7.04 zamëkô w se terô pòmòcnika do instalacëji niéwòlnëch kòdeków. Z dodomù nie nachôdôją sã òne bënë, a je to sparłączoné z różnëma prawnëma pòzdrzatkama, jaczé są różné w różnëch krajach, na to. Terô przë próbie zrëszeniô n.p. fòrmôtu MP3 czë WMV szëkô Ubuntu za pasownëma kòdekama ë instalëje ne za zgòdą brëkòwnika. kubuntu-instalacejo-mp3-wspiarco.pngJe to mòże ë kąsk mało wëgòdné, le na gwës pòmòcné ë wëmôgô tak pò prôwdze le jednegò krokù w instalacëji systemë. Ti, co mòże ju próbòwôlë zrëszëc ù se w wersëjach 6.06 czë 6.10 taczi lopczi ë nie rozmielë dlôcz tegò nié mòże zrobic (tuwò trza dlô ùtczëwòscë dodac, że bëło ò tim pisóné ë w wikszoscë przëtrôfków lëdze nie miele tegò zwëczajno przeczëtóné) bãdã terô gwës to rozwiązanié trzëmôlë za baro pòmòcné. Alterantiwno mòże jesz wiedno téż wzyc ë zainstalowac Linux Minta, jaczi je òpiarti na Ubuntu ë w jaczim ju dzél kòdeków je ju bënë, abò pòżdac na nową wersëjã spòlaszony wersëji Ubuntu na starnach ubuntu.pl, jakô je téż z kòdekama przistãpnô.

Zesëmòwanié

Ubuntu 7.04 przëdstôwiô sã nama jakno solidnô òperacjowô systema z dobrą mòżnotą aktualizacëji, jakô zamëkô w se czile nowinów, jaczich nie dało w wersëji 6.10. Mómë terô do wëbiérkù 3D-desktop z Compizã ë rozwiązaniama wirtualizacëji Xen. Aùtomatnô szëkba za mùltimedialnëma kòdekama je dobrim zletczeniém dlô brëkòwników. Co do asistenta migracëji, ò jaczim jô nié pisôł, to nen jesz wëmôgô gwës kąsk dopracowaniô, chòc dëjô samô w se je dobrô. Elasticznosc w mòżnoce instalacëji nowich wersëjów z familëji Ubuntu, òd dosc stôrëch kòmpùtrów do nônowszëch je téż czim ò czim wôrt je pamiãtac ë co trzëmóm za wiôldżi plus.
Wzérając całowno na nowégò Linuksa Ubuntu, doswiôdczając téż prostota w jegò instalacëji ë brëkùnkù, nie dzëwùje naji to, że gôdô sã corôz wicy ò nim, jakno ò nôbarżi pòpùlarny distribùcëji – je òna jedną z nôbarżi drësznëch brëkòwnikòm distribùcëjów.

Móm nôdzejã, że dało mie sã na czëtny ôrt przëblëżëc wama mòżnotã instalacëji ë aktualizacëji Ubuntu Linuksa ë zachãcëc waji do brëkùnkù ti òperacjowi systemë, jakô je przistãpnô darmôk ë jaką mòże téż ju na prosti ôrt skaszëbic, le ò tim równak za sztërk.