Freespire 2.0 Alpha – Test

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje — Tadżi: , — Mark @ 7:01 pp 1 mô. 2007 Dopòwiesców (9)

Jô nié dôł radë sã pòwstrzëmac ë mùszôł òbôczëc jak wëzdrzi terô na darmôk wersëjô z dodomù Linspire ò mionie Freespire, a jakô òpiartô je terô na Ubuntu 7.04 ë jakô mô bëc z fùlmùtlimedialnëm wspiarcem dlô MP3, Windows Media, QuickTime, Java, Flash czë téż Real Player.

freespire.pngZladowóną móm wersëjã Freespire 2.0 Alpha2U . Instalacëjô systemë pòszła mie pò prôwdze baro flot, na gwës chùtczi jakno Ubuntu, OpenSUSE, Fedora czë Debian. Nié mòże równak wëbrac n.p. pòlsczégò jãzëka przë instalacëji, co nie bëło dlô mie problemą, chòc trzëmóm to równak za minus zdrząc na to z perspektiwë dzysdniowëch czasów.
Pò pierszim zrëszëniém systemë witô naji KDE w wersëji 3.5.6, chòc je widzec felënk różnëch programów jaczé wëdôwają sã bëc mùszã, mëszlã tuwò òsoblëwié ò menadżerach paczétów, tuwò pòmôgô le instalacëjô tegò z kònsole. Jô wëbrôł dlô se Synaptica.

sudo apt-get install synaptic

Pò tim mòżemë ju na prosti ôrt dodac pòlsczi dolmaczënk dlô KDE bë dodstac systemã jakô bãdze dlô wikszoscë z naji zrozmiałô. (CNR nie mòże jesz brëkòwac, stądka nie wiem jak to z tim wëzdrzi.)

Cëż jesz…

Në jo, mómë zarô zainstalowóné pluginsë jakno n.p. flasha ë jinszé kòdeczi co je fejn zletczeniém dlô tëch brëkòwników co ju wiedno miele problemë z doinstalowaniém tich n.p. w Ubuntu czë Debianie.

Firefox ë Thunderbird są tuwò jakno Lmail ë Lbrowser, chòc króm tegò możemë dograc zwëczajno nie zmòdifikòwóné wersëje. Jiwer bëł ze zrëszeniém w wersëjach z Linshire (Lbrowser ë Lmail) jãzëkòwich lopków z Firefoxa czë Thunderbirda – nie dało sã, tuwò dô le lopczi z ti distribùcëji ë stądka móm je rëmniãté ë wgróné “zwëczajné” wersëje z Mozillë.

Mòże téż wëbrac kaszëbską klawiaturã (spòdlém je doch Ubuntu 7.04)

Aktualizacëjô online nie jidze tak flot jakno w Ubuntu, bò repòzytorëja (nimò tegò, że ne samé) są òdłożoné na serwerach Linspire – ne tipiczné dlô Ubuntu mòże gwës rãczno zmienic na serwerë Ubuntu bë przëspieszëc zaktualnianié.

freespire2-alpha.pngZmianë wprowadzoné przez Linspire w KDE prowadzą téż do tegò, że nie jesma w sztãdze je wedostac w 100% pò pòlskù – stądka mómë n.p. mieszané menu – szkòda.
Nimò tegò je Freespire czekawą mùltimediana wersëjã Linuksa ë robi dosc dobré wrażenié. Kąsk sã gwës jesz zmieni, bò testowónô wersëjô Freespire to Alpha.

Subiektiwno mëszlã, że eżlë chto chce miec mùltumedialną wersëjã Ubuntu bez mùszebnotë instacëji kòdeków, nen niech lepi zladëje LinuxMinta (to dô wersëjã z GNOME ë téż z KDE) ë bãdze z tegò barżi rôd.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 1, mô., 2007 ò 7:01 pp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

9 dopòw. »

 1. Jô wczora chcôł zainstalowac nowé Kubuntu, leno na laptopie jô nie mógł zrëszëc dali jakno do pierszégò, sztartowégò òkna a na PC jô miôł dërch fele ùdowiérzaniô (nie rozmiôł kògò mô zalogòwac, nie wiém dlôczë takô fela). Terô zladowujã Minta – mô chòba wszëtkò czegò je mie nót ë wëzdrzi fejn. Żebë le szło gò zainstalowac…

  OpenSuse chcã rëmnąc z diskù, bò chòc òsoblëwie lëtkò sã nim sprôwiô, leno próba instalacëji równojaczi aplikacëji kùńczë sã tim, że blós klnã jak pògón 😉

  Jak zdrzã na to co mô w sobie Ubuntu ë Kubuntu to widzã różnice. Co bë nie gôdac, to je widzëc, że Ubuntu je lepi dorobioną distribùcëją. Chòc mòże to le taczi mój subiektiwny òbsąd.

  Jesz mógł të napisac czë jidze skaszëbic Freespire, kò doch to dô w Ubuntu lopczi z kaszëbsczim dolmaczënkã – a czej to je pòdspòdlé dlô ti distribùcëji, téj chto wié, mòże Freespire bãdze gôdac do naji w rodny mòwie 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 2, 2007 @ 3:15 pp

 2. Na hard-wôrowò słabszé laptopë je pòdle mie lepi wzyc xubuntu niżlë kubuntu czë ubuntu. Ò tich distribùcëjach chcã jesz cos ekstra napisac ë stądka nié bãdã narô tegò rozwijôł.
  OpenSUSE to mòże je fejn distribùcëjô, le téż to nie je to co mie sã widzy ë rozmiã to baro dobrze ò czim piszesz 😀 . To samò tikô sã Madrivë ë Fedorë – le tuwò je wòlny wëbiérk ë kòżdi mòże dlô se cos pasownegò wëbrac, chòc znajã taczich co są le za jedną “prôwdą” ë wëbiérk nie je tim co lëdają ;-).
  Z Mintã téż mòże bëc wszelejakò, jô widzã ù se, że stôwiô òn téż przë instalacëji wikszé wëmòdżi jakno n.p. xubuntu, równak jeżlë ju póńdze, to mómë fejn distribùcëjã ù se na kòmpie.

  Skaszëbic Freespire mòże, le narô blós tak jak ma to rëchli robilë, co òznôczô môłé zmianë w lopkach. Mëszlã, że lepi dôwac na to przëmiôrë n.p. z Kubuntu.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 2, 2007 @ 9:02 pp

 3. Hmm, to dzywné z tim kaszëbieniém Freespire. Jaczé zmianë są nót? Dodónié lopkù/lopków z dolmaczënkã czë locale? Tak pò prôwdze to sygnie le miec chòba lopk kcmlocale.mo (jaczi ju je w Ubuntu) w gwësnym katalogù, żebë miec wëbiérk kaszëbsczégò dolmaczënkù.

  Mést witro rëmnã wszëtkò co kaszëbsczé z laptopa a pózdni jesz rôz to zainstalëjã z repòzytorijów, to nôlepi òbaczã co jesz je nót 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 2, 2007 @ 9:46 pp

 4. Të napisôł: “Tak pò prôwdze to sygnie le miec chòba lopk kcmlocale.mo (jaczi ju je w Ubuntu) w gwësnym katalogù, żebë miec wëbiérk kaszëbsczégò dolmaczënkù.”
  Pòdle mie tak nie je, le sztridowôł sã nie bãdã – jak ce to na nen prosti ôrt sã ùdô – to dôj tuwò znac.

  Co do skaszëbieniô Freespire, to je z tim akùratno tak samò jak z Kubuntu, le dzél menu nié bãdze zdolmaczony ò czim bëło w tesce, na przëmiôrze pòlsczégò jãzëka.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 3, 2007 @ 6:50 pp

 5. To nie dobrze, że të nie chcesz sã ò to sztridowac, bò to je barô wôżné co nót je jesz dodac, żebë miec nen dolmaczënk. Jesz sprpwdzã zarô czë darzë sã mie dodac kaszëbsczi do OpenSuse tim lopkã.

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 4, 2007 @ 11:51 dp

 6. Në jo, to wiém ju chòba co je lóz. Nót je do katalogù /usr/share/locale/csb dodac lopczi flag.png, charset, entry.desktop a do katalogù dali (czëlë do LC_MESSAGES) kcmlocale.mo ë to sygnie by miec kaszëbsczi w kòmpùtrze – chòc nie òznôczô to, że wiadła bãdą pò kaszëbskù! Do tegò nót je jesz wicy lopków z dolmaczënkama 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 4, 2007 @ 12:38 pp

 7. Në to fejn, że jes do tegò sóm ë téż bez sztridu doszłi 😀 – a tam midzë Bògã a prôwdą, to ma ju do se ò tim rëchli pisôlë ë wëdało mie sã to na tëli klôr, że jô kąsk z przekòrë napisôł pòst nr 4 😉 .

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 4, 2007 @ 1:50 pp

 8. A jô mëszlôł, że terô ju jidze lżi zrobic, przënômni na ubuntojuwernëch distribùcëjach. Dlôtë mòjé pëtanié 🙂

  Dopòwiesc przez Michôł — mô. 4, 2007 @ 2:01 pp

 9. Je to ë tak lżi jakno jesz 6 ksãżëców nazôd – bãdze nót napisac jaczi artikel ò tim z pòmòcama do instalacëji kaszëbsczi wersëji.

  Dopòwiesc przez Mark — mô. 4, 2007 @ 4:14 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc