KDE4: Pùlt

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë — Tadżi: , — Michôł @ 11:40 dp 3 grom. 2008 Dopòwiescë (0)

Plasma

Pùlt

Plasma je nowim pùltã KDE, chtërny ùmòżebniô zrëszanié aplikacëjów, wëskrzëniwanié jinterfejsa brëkòwnika a téż dôwô nowé ôrtë wëzwëskiwaniô wiéchrzëznë pùltu.

Wëzdrzatk “rozdzélny tôblëcë” (an. Dashboard) zastãpiwô dôwną fùnkcjã “Pòkôżë pùlt”. Zatacô wszëtczé òkna a wëskrzëniwô widżetë pùltu. Abë wëłącząc wëzdrzatk Dashboard nót je wcësnąc klawisze Control+F12. Widżetë, czëlë plasmoidë pòzwôlają midze jinszema na robienié nadczidków na pùlce, czëtanié wiadłów RSS czë wëskrzëniwanié wëdowiédzë ò wiodrze.

Wëzdrzatk na rodzélnã tôblëca

KRunner

KRunner pòzwòlô na chùtczé zrëszanié aplikacëjów. Pò wcësniãcym Alt + F2 pòkazywô sã òkno KRunnera, w jaczim mòże nacząc wpisëwac tekst. Czéj to robimë, KRunner wëskrzëniwô aplikacëje ë dzejania jaaczé mòżesz dzãka temù zrëszëc:

KRunner

  • Wpiszë part miona, a KRunner naléze aplikacëjã ò słëchającym mionie. Wëbiérzë aplikacëjã z lëstë niżi tekstowégò pòla abò prosto wcësni klawisz Enter, abë zrëszëc domëslną programã òznôczoną jakno “Domëslnô” bãdącą ù górë lëstë. Abë przëzdrzëc sã procesom dzejającëm w systemie sygnie le klëknąc na knąpã “Pòkôżë systemòwą aktiwnotã”, abò wcësnąc klawisze Alt+S. Graficzny wëzdrzatk aktiwnotë systemù je przëstãpny w programie KSysguard.
  • KRunner dzejô téż jakno pòdrãczny kalkùlator. Sygnie le wpisac matematiczną fòrmùłã, n.p. “=1337*2” a KRunner flot pòkôże wéńdzenié.

Krunner jakno kalkùlator

Mòżesz òtmëkac starnë z załóżków w jinternetowim przezérnikù. Pò wpisanim fòrmùłë “gg:kde4 visual guide” nastąpi szëkba w Googlach za tekstã “kde4 visual guide”. Pò wpisanim “wp:kde”, òtemknié sã nama articzel na Wikipediji tikający sã KDE. Przëstãpnëch je fùl jinëch skrodzënów, chtëne pòzwôlają na letczé òtmëkanié starnów WWW. Fùl lësta skrodzënów, chtërné mòże wëzwëskac w KRunner (a téż w przezérnikù Konqueror) je przëstãpnô w kònfigùracëji Konquerora. W ti programie wëbiérómë menu “Ùstôwë”. Òtmëkô sã òkno kònfigùracëji — pò jegò lewi starnie mòżemë nalézc òptacëje tikające sã jinternetowich skrodzënów.

KickOff

KickOff je nowim menu KDE. Pò klëkniãcym na logo KDE, chtëne najdiwô sã w lewim dolnym parce ekrana òtmëkô sã menu KickOff, dôjące nama letczi przëstãp do zainstalowónëch aplikacëjów ë slédno brëkòwónëch lopków. Dzãka załóżce “Wińdz” mòżemë wëlogòwac sã abò wëłączëc czë zahibernowac kòmpùtr. W KickOffie nôczãscy brëkòwóné programë są zarôzkù przëstãpné bez pòtrzébë brëkùnkù z hierarchicznégò menu.

KickOff

  • Ùlëbioné. Aplikacëje jaczich nôczãscy brëkùjesz są pòłożoné w pierszym dzélu menu. Mòże letkò dodôwac ë rëmac aplikacëje z menu Ùlëbioné przez klëkniãcy na nie prawą knąpą mëszë ë wëbranim “Dodôj do ùlëbionëch” abò “Rëmôj z ùlëbionëch”.
  • Załóżka Programë pòkazywô hierarchiczną lëstã splikacëjów. Wskôzanié kùrsorã mëszë na załóżkã KickOff przenosy do ni. Wlezenié na wëższą równiã menu nastãpùje pò klëkniãcym wiôldżi knąpë pò lewi starnie.
  • Dzãka załóżce Kòmpùtr mómë przëstãp do cwiôrdich disków a téż zapisownëch mediów taczich jak pamiãce USB czë nëczi DVD. Z ji równi mómë téż przëstãp do lëdónëch môlów ë do kònfigùracëji òkrãżégò.
  • Dzãka załóżce Slédno brëkòwóné mómë letczi przëstãp do aplikacëjów ë dokùmentów, jaczich slédno mómë ùżëwóné.
  • Załóżka Wińdz pòzwôlô na wëłączenié kòmpùtra abò wëlogòwanié z systemë.

Przëstãpné je téż zwëkòwé menu w sztélu KDE 3.

Panel

Panel

Jeżlë szëkôsz za jaką programą, pò klëkniãcym na logò KDE w lewim, dolnym nórce ekranu ë òtemknãcym KickOffa mòżesz nacząc wpisëwac miono szëkóny aplikacëji. Lësta programów òstanié przefiltrowónô ë òãtaną wëskrzënioné blós te programë, chtërne szlachùją za wpisónym mùstrã. Na przëmiôr pò wpisanim “cd” nalézemë programë do òdgrëwaniô AudioCD, nagrëwóniô platków CD a DVD czë zgriwónô AudioCD. Juwerno, wpisënk “przezérnil” wëskrzëni programë do przezéraniô różnëch fòrmatów lopków.

Na Panelu je menu, systemòwi zasobnik a téż lëstwa dzejaniów, chtërna rozmie terô pòkazëwac miniaturczi biéżnô zataconëch òknów. Nalézemë henë téż aplet przełącznika pùltów, dzãka jaczémù mòżemë nawigòwac midze wirtualnëma pùltama. Pò klëkniãcym prawą knąpą mëszë na aplece mòżemë skònfigùrowac lëczbã ë pòłożenié pùltów. Jeżlë włączoné są efektë pùltów, mòżemë ùżëc klawiszów Ctrl+F8, abë pòkazac pòdzérk wszëtczich przëstãpnëch pùltów.

Pòdpòwiesc: Abë òtemknąc menu KickOff mòżemë prosto przesënąc kùrsor w lewi dolny nórt ë klëknąc. Knąpa KickOffa òbjimô terô téż rańtë pùltu.

Jeżlë chcesz sã wicy dowiedzec ò Plasmie, przezdrzë nôczãscy zadôwóné pëtania tikającé sã Plasmë w serwisu TechBase.

KWin – menedżera òknów KDE

KWin – menedżera òknów z KDE znóny ze swòji sztabilnotë òstôł zbògacóny ò òbsłużënk terczasnych grafikòwëch kôrtów, dzãka czemù robòta z òknama je jesz lżiszô ë lubòtniszô. Dzãka òptacëji “Kònfigùracëjô zachòwóniô òknów”, pò klëkniãcym prawą knąpą mëszë na titlowi lësce òkna, zwëskùjemë przëstãô do ùstôwów menedżera òknów. W załóżce Dzejania mòże na przëmiôr ùstawic, abë maksymalizowało sã òno pò klëkniãcym dwa razë na titlowi lësce òkna.

Pòdpòwiesc: KWin pòzwôlô na letczé przenoszenié òknów pò wcësniãcym ë przetrzëmanim klawiszë Alt. Mòże tedë klëknąc na równojaczi môl òkna ë prosto je przesënąc. Abë zmienic miarã òkna, wcësni ë przetrzëmôj klawisz Alt, dali klëkni na wiéchrzeznié òkna prawą knąpą mëszë. Nie je nót precyzyjno célowac, sygnié le wcësnãc Alt ë ju letkò mòże sprôwiac òknama.

Efekty pulpitu

Pò włączenim Efektów pùltu mòżemë pòznac nowé ôrtë sprôwiania òknama jaczé bédëje KWin. Abë włączëc efektë, nót je klëknąc prawą knąpą na lëstwie òkna, wëbrac “Kònfigùracëjã zachòwaniów òknów”, a zôs jic do załóżczi “Efektë pùltu”. Zaznaczómë “Włączë efektë pùltu” ë zacwierdziwómë kònfigùracëjã klëkając na knąpã “OK”, “Zrobi” abò le wcëskającë Enter. Terô zaawansowóné fùnkcëje KWin są włączoné.

Efekt Pòkazëjë òkna

Fùnkcjô Pòkazëjë òkna (an. Present Windows) pòkazywô wszëtczé òtemkłé òkna. Przesënié kùrsor do lewégò gòrnégò nórtu ekranu, abë rozpartérowac òkna kòle sebie. Mòże klëknąc na równojaczé òkno, abë wëcygnąc je na pierszi plan. Pò naczãcym wpisaniô titla, chtëren znajdiwô sã na òknie, òkna òstóną przefiltrówóné – blóã te ò szlachùjącym mionie òstaną wëskrzenioné. Bãdzemë tedë mòglë przełącziwac sã do wëbróny aplikacëji za pòmòcą klawisza Enter. Efekt “Pòkazëjë òkna” mòże aktiwòwac téż za pòmòcą klawiaturë, wcëskając klawisze Ctrl+F9. Abë pòkazac òkna z wszëtczich wirtualnëch pùltów, wcëskómë Ctrl+F10.

Poòdpòwiesc: Jeżlë efekt nen je aktiwny, mòżemë nacząc pisanié tekstu z titlów òknów, a òkna na mrzéżce òstaną przefiltrowóné. Sygnie le wcësnąc Enter pò wëbranim jaczi aplikacëji, a òstanié òna zmaksymalizowónô.

Efekt Mrzéżka pùltu (ang. Desktop Grid) pòkazëjë wszëtczé wirtualné pùltë. W taczim wëzdrzatkù mòze przecygac òkna midze pùltama. Klëkniãcy na chtëren z pùltów maksymalizëje gò na całi ekran.

Pòdpòwiesc: Mòże wcësnąc klawisz z numerã pùltu, abë przejsc na nen plt. Efekt “Mrzéżka pùltu” włączô sã za pòmòcą klawiszów Ctrl+F8. Klëkniãcé na òknie prawą knąpą mëszë pòkazywô òkno na wszëtczich pùltach.

Mrzéżka pùltu

Panel dôwô aplet, chtëren mô juwerną fùnkcjonalnotã ë je przëstãpny nawetka tedë, czej efektë pùltu nie są włączoné. Pò klëkniãcym prawą knąpą mëszë na aplece “Pager” mòże ùstawic lëczbã ë pòłożenié wirtualnëch pùltów. Abë dodac “Pager” do panela sygnie le przecygnąc fò z przezérnika apletów na panel.

Pager

Efekt Miniaturczi na lëstwie dzejaniów włączô pòdzérk òknów widzawny czedë najéżdżamë kùrsorã na môl na lëstwie dzejaniów. Pòzwôlô to na letczé mònitorowanié aktownotów zataconëch òknów. Miniaturczi zletczają téż szëkabã za aplikacëjama, do jaczich chcemë sã przełączëc.

Miniaturczi

Efektë pùltu w Kwin pòzwôlają téż na ùstôw przezérnotë w różnëch aplikacëjach. Jakno przëmiôr dac mòże Konsole – emùlator terminala z KDE, chtëren mòże wëzwëskiwac przezérne spódczi, przez co aplikacëje, chtërne są pòd òknã Konsole wcyg bãdze widac. Mòże téż zmieniwac przezérnotã òkna przez klëkniãcé na dekòracëjã òkna ë wëbrónié gwësnégò stãpnia przezérnotë.

Przezérnota

W załóżce “Wszëtczé efektë” mòże dokładno kòntrolowac ùstôwë kòżdégò efekta. Czãsto mòże nalézc henë ùstôwë, dzãka chtërnëm mòże dopasowiwac apartne efektë do swòjich pòtrzeów. KWin domëslno mô stôrã włączëc efektë wëzwëskùjąc mòżlewòtë wëkrëti grafikòwi kôrtë.

Jeżlë chcesz wiédzëc wicy ò KWin, a òsoblëwie ò efektach òknów, przëczëtôj Wëdôwnicze bôczënczi dlô KWin na starnie ùdbë KWin w serwisu TechBase.

“Aktiwné pùnktë”

KDE wëzwëskiwô tzw. “aktiwné pùnktë” ekranu – rańtë a nórtë, w jaczé baro letkò wcélowac. Sygnie le przesënąc wskôzã mëszë w prawi górny nórcëk, zôs klëknąc abë òkno sã zamknãło. Pòsobica knąpów na dekòracëjach òkna mòże letkò zmienic, abë dopasowac do naszégò sztélu robòtë.

Pòdpòwiesc: Pò najachanim na prawi rańt ekranu, rësznota mëszã bãdze chwëtónô przez lëstwã przewijaniô òkna.

Nen articzél pòwstôł na pòdspòdlim artikla ze starnë: http://www.kde.org/announcements/4.0/desktop.php
Aùtorama serëji KDE 4.0 Visual GuideSebastian Kügler i Jos Poortvliet.


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 3, grom., 2008 ò 11:40 dp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc