Rãczné dodôwanié kaszëbsczi klawiaturë w KDE

Tadżi: , — Mark @ 7:11 pp 3 łżë. 2007 Dopòwiescë (0)

kde_logo.pngBôczënk: Òpisónô niżi klawiatura ju je (pò zgłoszeniô ji òb lato 2006 rokù do freedesktop.org) w bënë wnet wszëtczich nowich distribùcëjów, co parłãczi sã z tim, że ni je nót ji do nich ekstra dowôwac. Tak je m.jin. z taczima distribùcëjama jakno:

Stądka, jeżlë jesz ni môsz dlô se jesz wëbrónegò Linuksa to je ju pò prôwdze w czim wëbierac, bë nalezc dlô se pasowną distribùcëjã ë to jesz taką jakô zamëkô w se kaszëbską klawiaturã.

Kaszëbskô klawiatura programistë wëzdrzi tak:

Bë jã ùzwëskac je nót zeditowac lopk:

/etc/X11/xkb/symbols/pl (taczé pòłożenié je n.p. w Kubuntu 6.06 czë 6.10, wersëjô 7.04 zamëkô jã ju w se)

abò /usr/share/X11/xkb/symbols/pl (taczé pòłożenié je n.p. Fedora Core 6 ë wëżi czë Mandriva 2007)

tuwò je le nót na kùńcu lopka dodac:

partial alphanumeric_keys

xkb_symbols “csb” {

include “latin”

name[Group1]=”Poland – Kashubian”;

key <AD03> { [ e, E, eacute, Eacute ] };

key <AD04> { [ r, R, ediaeresis, Ediaeresis ] };

key <AD06> { [ y, Y, EuroSign, cent ] };

key <AD07> { [ u, U, ugrave, Ugrave ] };

key <AD08> { [ i, I, ograve, Ograve ] };

key <AD09> { [ o, O, oacute, Oacute ] };

key <AD10> { [ p, P, ocircumflex, Ocircumflex ] };

key <AC01> { [ a, A, aogonek, Aogonek ] };

key <AC02> { [ s, S, atilde, Atilde ] };

key <AC09> { [ l, L, lstroke, Lstroke ] };

key <AB01> { [ z, Z, zabovedot, Zabovedot ] };

key <AB06> { [ n, N, nacute, Nacute ] };

include “keypad(comma)”

include “level3(ralt_switch)”

};

W Fedorze, jeżlë to ni zadzałô, to zjinaczë kąsk to co je na kùncu lopka ë dodôj tam lëterkã “l“, na placu jak niżi

include “keypadl(comma)”

include “level3(ralt_switch)”

};

Pòmòc w edicëji

Òbôczë wprzód pòłożenié lopka pl w twòji distribùcëji, ten mòże bëc w niżi pòdónëch katalogach:

  • /etc/X11/xkb/symbols/ (Kubuntu 6.06/6.10)
  • abò /usr/share/X11/xkb/symbols/ (Fedora Core 6 i Mandriva 2007)

Lopk pl w katalogu symbols

Jeżlë tak je to ten òpisënk pòmòże ce ùstôwic kaszëbska klawiaturã w graficznëm òkrãżu KDE.

I. Edicëjô lopka pl

1. Skòpiérëjë pòdóny na gôrze ti starnë pòszerzenié lopka pl (naznaczë całi tekst, wcësni prawą knąpã mëszë ë wcësni kòpiérëjë)

2. Òtemkni (n.p. w Kwrite) lopk pl w /etc/X11/xkb/symbols/ (pazdrzë òbrôzk wëżi) z prawama jakno “root” (brëkòwnicë kubuntu: proszã przr problemach czëtac dzél Ia)

3. Wlepi skòpiérowóną rëchli zamkłosc na kùńcu lopka pl

csb dodóné do pl

4. Zapiszë tak zjinaczony lopk

5.Zrëszë kòmpùtr znowa (restart)

Ia. Edicëjô lopka dlô brëkòwników Kubuntu

1. Òtemkni Konquerora

2. Wpiszë w adresowi listwie /etc/X11/xkb/symbols/ ë klëkni Enter, a pò tim najadze mëszą na lopk pl

Lopk pl w katalogu symbols

3. Klëkni prawą knapa mëszë na lopk ë wëbierzë z menu:
Działania > Edytuj jako Root

Edidëjô w kubuntu

5. Wëskrzëni sã pëtanié ò parolã brëkòwnika root, wpiszë jã (w kubuntu je to zwëczajno twòjô parola brëkòwnika). Terô ju mòżesz zeditowac lopk jak wëżi (biéj do I.3). Jeżlë ni mòżesz editowac lopka, to zwarcë sã do sprôwnika systemë.

II. Aktiwòwanié kaszëbsczi klawiaturë w KDE

Terô ju môsz bënë kaszëbsczi ùstôw klawiaturë ë mùszisz le gò wëbrac ë brëkòwac, abò dodac do pòlsczegò ë brëkòwac dwa.

1. Wëbierzë z przédnégò menu Ustawienia systemowe abò n.p. Ustawienia osobiste (dolmaczënczi są różne, bò zanôlegaja òd distribùcrji jaczi brëkùjesz – na òbrôzkach niżi jakno przëmiôr: Suse ë Kubuntu)

Menu

2. Wëbierzë òptacëjã: Regionalne i dostepność

Welacëjô òbéńdë

3. Wëbierzë terô: Układ klawiatury

Ùstôw klawiature

4. Naznakùjë kastkã: Włącz układy klawiatury

Włączë ùstôwë klawiaturë

5. Z przistãpny terô tabelczi wëbierzë z lewi pl ë klëkni knąpã Dodaj

Dodôj państwò

Z prawi wëskrzëni sã pòlskô stanica (nowé państwo òstało dodóné)

6. Naznaczë tabelce z prawi polską stanicã ë wëbierzë niżi csb dlô kaszëbsczégò ùstôwù

Wëbór jãzëka

7. Wpiszë dlô kaszëbsczi klawiaturë dodôwny òpisënk CSB (pòle “Etykieta”). To miono wëskrzëni sã pòzdze na pòlsczi stanicë, co dô ce czëtną mòżnotã òznakòwaniô brëkòwóny klawiaturë.

Òpis jãzëka

Bôczënk: Je to òpcëjô przistãpnô òd KDE 3.5.3
Jeżlë brëkùjesz stôrszi wersëji KDE,
(je to równak mało prawdopòdobné) to ni mòżë wëbrac ti òptacëji, czegò skùtkã bãdze wëskrzënianié sã skrodzënë pl na pòlsczi stanicë dlô kaszëbsczégò ë pòlsczégò jãzëka – klawiatura je równak przistãpnô!

Obzankoanié w KDE 3.5.2

Tuwò mòże rozróżnic wëbróné ùstôwë najeżdzając mëszą na stanicã – dostóniemë wëskrzënioné abò Poland, abò Poland (csb).

8. Akceptëjë ùstôw klëkając knąpã OK abò Zastosuj

zacwierdzenié nastôwù

9. W listwie (z prawi starnë) wëskrzëni sã pòlskô starnica z nôdpisã CSB na ni- ju mòże brëkòwac kaszëbsczégò ùstôwù klawiaturë.

Merk CSB

III. Przełączanié ùstôwów klawiaturë

1. Dalszé ùstôwë klawiaturë (pòlsczi, anielsczi ë.t.d) dodôwómë jakno wëżi

2. Ùstôwë klawiaturë mòże zmieniac na dwa ôrtë:

a. klëkając na stanicã

b. brëkùjąc skrodzënów klawiaturë – sztandardowò je to kòmbinacëjô klawiszów CTRL +ALT +K , co mòżne równak zmienic wëbierając w pùnkce II 3 “Skróty klawiszowe”