Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 2:18 pp 9 lëst. 2008

Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu to trzë wersëje z różnëma graficznëma òkrãżama, jaczé òstałë slédno òpùblikòwóné w swòji nowi wersëji 8.10. Nôwikszé widzawné zjinaczi mòże òbaczëc w wëdôwkù z KDE (Kubuntu), dze ju sztandardowò mómë wersëjã pùltu 4.x tegò òkrãzô – na tim téż są tuwò skòncentrëjemë.

Nowé òkrãżé KDE 4.1.2 niese ze sobą, w przërównaniu do 3.5.9, wiele zmianów. W dzélu równak mómë part znónëch nama rëchli fùnkcëjów, jaczé jesz nie są przistãpny w KDE 4.1 – brëkòwnicë co nie chcą tich starcëc, niech òstaną narô jesz przë KDE 3.5.x ë z Kubuntu 8.04 Hardy Heron, nen wëdôwk je dali wspiéróny. Proszëmë przeczëtac na starnach kde.org articzel Is KDE 4.1 for you?” (“Je KDE 4.1. dlô ce?”) bë sã ùgwësnic, czë ju je wôrt wama przeńc na nowé òkrãżé. Pòmòc w migracëji z KDE 3 na KDE 4 nalezeta na starnach wiki.kubuntu.org .

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Mandriva Linux 2009

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 12:56 pp 11 ru. 2008

Mandriva Linux 2009 je jedną z tich nowich wëdôwków linuksowich distribùcëjów z jaczich na jeséń dostóniemë jesz czile – wëdôwanié znowionëch paczétów co 6 ksãżëców przëjało wiele distribùcëjów, co do tegò doprowôdzô.
Wedle Mandrivë mómë bënë, króm klasykòwich zaktualnieniów ë nowich czérowników, czile nowinów, w tim m.jin. sztartowanié systemë mô bëc terô chùtszé, mómë miec lepszé wspiarcé dlô notebooków, a Splashy zastąpił bootsplash (jidze tuwò  ò systemã do wëskrzenianiô graficzi przë sztarce).

Dlô lubòtników kaszëbsczégò jãzëka w Linukse dobrą nowiną je gwës pòkôzanié tegò w kùńcu téż w ti distribùcëji – wëdôwk z KDE. Mandriva je gwës slédną z tich “wiôldżich” distribùcëjów w jaczi kaszëbizna nalôzła swój plac – kaszëbskô kalwiatura nalazła sã tam ju rëchli.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Òpùblikòwóné w: Fedora,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Òpùblikòwóné w: Debian,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

AddThis Social Bookmark Button

Pòprôwka KDE menu w Kubuntu

Òpùblikòwóné w: Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 9:38 pp 9 mô. 2008

Wkrôdła sã nama w kaszëbsczim dolmaczënkù Kubuntu widzałô zarô pò òtemkniãcô menu fela – ti co mają winstalowóną kaszëbską wersëjã na gwës ju dozdrzelë, że mómë czile tërerów na zôczątkù słowa “zjadłé” – jaką mòże równak kòżdi baro letkò sóm pòprawic.

  1. Biéjta w menu do réżczi “mòwi nastôw”, a tam klëknijta prawą knapą mëszë na ten element
  2. Wëbierzta z menu – jaczé wama terô wëskòknie – “Editëjë element”
  3. (wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

ShipIt!

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Systemë,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Michôł @ 4:30 pp 18 łżë. 2008

Mòże ju zamówic nowé wersëje pòpùlarnëch distribùcëjów Linuksa z rodzëznë Ubuntu. Platczi z Ubuntu, Ubuntu Server a téż Kubuntu z wersëją 8.04 LTS (òd Long Time Support – długòcządowé wspiarcé) zwóną téż Hardy Heron bãdą wësëłóné czilenôsce dniów pò premierze, chtërna je zabédowónô na 24 łżëkwiata.

Wiedno mòże téż zladowac a samemù wëpalic platkã z nowim systemã – na gwës mdze to wiele chùdzy jak żdónié na paczét. Dobrim wińdzenim je zôs aktualizacëjô do nowi wersëji brëkùjąc systemë aktualizacëji bënë swòji distribùcëji Ubuntu. Zainteresowónëch jak to zrobic òdsélómë do artiklów w najim serwisu a na gwës téż nie òstawimë bez òdpòwiescë problemów na jaczé mòże trafic brëkòwnik Linuksa.

Darmôk platczi mòże zamówic pòd adresama: shipit.ubuntu.com i shipit.kubuntu.org. Xubuntu a Gobuntu nie są przëstãpné w ramach akcëji ShipIt.

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu 8.04 Beta – ju kąsk kaszëbsczi

Òpùblikòwóné w: Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 22 stru. 2008

Òd zawczora mómë ju mòżnotã zapòznaniô sã z nowima wersëjama familëji Ubuntu : 8.04 – Hardy Heron. Wszëtkò wëzdrzi téż za tim, że je to nie le blós pierszô, le téż slédnô wersëjô Beta tegò wëdôwka. W przërównaniém do “Alfë” to nie dô bënë za wiele zjinaków, za to mómë na starnach dostóny fejn zestôwk zmianów w przërównaiém z wer. 7.10 – czëtôjta wicy tuwò: http://www.ubuntu.com/testing/hardy/beta .

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi Linux w rokù 2007 (zesëmòwanié)

Òpùblikòwóné w: Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: — Mark @ 9:37 dp 31 gòd. 2007

kaszebsko_klawiatura_w_desktopbsd.pngWzérając nazôd na nen rok, mòżemë rzec, że ùdało sã nama dosc dalek z kaszëbsczim Linuksã dońc.
Cëż taczégò sã w tim rokù stało na tim pòlu?
A mùszimë Wama rzec, że wielë. 🙂

Naczniemë òd zgłoszony łoni kaszëbsczi klawiaturë. Na sta sã w rokù 2007 sztandardowim dzélã wszëtczich wiôldżich distribùcëjów (Debian, Fedora Core, Mandriva Linux, OpenSuse, Ubuntu…) ë to nié le Linuksa, bò je ju jã widzec n.p. w nowim FreeBSD 6.3 czë 7.x.

Z robòtą nad dolmacżënkã KDE jesma w maju do tegò doszłi, że pòkôza sã òficjalnô wersëjô 3.5.7 w maju 2007 téż ju do zladënkù. To przëniosło ze sobą weńdzenié z kaszëbsczim jãzëka do linuksowich distribùcëjów opensuse 10.3 - kaszëbskô wersëjôë tak pierszą bëła Kubuntu 7.10 (przë jaczi téż robimë ekstra), krótkò pò ni przëszła OpenSuse 10.3 z kaszëbsczim bënë ë (òpiarti na Debianie) Sidux. Je to tak pò prôwdze przełomòwé wëdarzenié, bò pòkôza sã nama przez to w tim rokù pierszô kaszëbskô òperacjowô systema (z kaszëbską klawiaturą ë kaszëbsczim jãzëkã interfejsu) co je na gwës wôrt òdnotowac ë pòdsztrëchnąc.
Z dolamczënkã nowi wersëji KDE 4.0 jesma jak na dzysô ju tak dalek, że pòkôże sã òna na drëdżi rok w òficjajnëm wëdôwkù, co òtmëkô nama dzwiérze (a mòże barżi nie zamëkô tich przed nama) dlô kaszëbsczegò w nôslédnych wëdôwkach zakualnionëch do kde4 stón kaszëbsczégò dolmaczënkùKDE 4.0 distribùcëjów Linuksa.

Mòże sã Wama wëdôwac to nie za wiôlgą robòtą, le ma mëszlimë, że jak na dwóch lëdzi co przë tim spòleczno robi je to dosc tëli ë ti prawie żëczą Wama (ë se téż 🙂 ) wszëtczégò dobregò w Nowim 2008 Rokù!

Mark ë Michôł

AddThis Social Bookmark Button

Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka

Òpùblikòwóné w: Pòmòc,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 11:06 dp 10 czer. 2007

linuxcsb_logo.pngJak ma w czerwińcu pisôle nen articzel, to tej Kubuntu 7.10 nachôdôło sã jesz w rozwijowi wersëji ë generalno ë ni zamôdlëwôło sã ji do codniowegò brëkùnkù. Le terô jó to wëzdrzi jinaczi ë mòże smiało instalowac kùncową wersëjã ti distribùcëji. W ni to nachôdôja sã ju kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi dlô KDE bënë ë mòże ji brëkòwac w kaszëbsczim jãzrkù jakno domëszlnym.

Przez to téż mómë przeniosłé całowny articzel ò instalacëji kaszëbsczégò jãzëka do dzélu ò kaszëbsczim Linukse:

Rôczimë do czëtnictwa ë brëkùnkù Linuksa w naji rodny mòwie.

AddThis Social Bookmark Button

Kubuntu 7.10 Tribe 1 – Ju kaszëbsczi !!!

Òpùblikòwóné w: Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 10:07 pp 7 czer. 2007

Mòże ju zladowac òd dzysô pierszą testową (Tribe 1) wersëjã wëdôwkù Ubuntu 7.10 – Gutsy Gibbon, jaczi bãdzë ùżëczony w kùńcowi wersëji w rujanie tegò rokù. Tribe 1 dôwô nama wëzdrzenié do tegò na co mòżemë lëczëc na jeseń (w Ubuntu mómë terô m.jin.: GNOME 2.19.2, Kernel 2.6.22-rc3, nową wersëjã X.org ë wiele wicy), nie bãdã sã równak terô ò tim pisôł, bò nie to wëdało mie sã na starnach kaszëbsczégò Linuksa nôwôżniszé.

kubuntu_logo.pngMóm prawie Kubuntu 7.10 – Tribe 1 zainstalowóné ë widzã, że mòże terô bez problemów ùstôwic kaszëbską jãzëkòwą wersëjã dlô KDE !!!! – jaczé je ju w ti distribùcëji w nowim wëdôwkù 3.5.7 – jë to pò prôwdze terô dzecno prosté dzãka wëbierkòwi z lëstë.

Brëkòwac tich testowich wersëjów sã nié zamôdlëwô, chòc mùszã rzec, że mie to w niczëm nie przeszkôdzô, jeżlë widzã że móm pierszą òficjlaną òperacjową systemã pò prôwdze pò kaszëbskù (chòc jesz z felama) ë z kaszëbską klawiaturą. Terô przińdze mie jesz wama krótkò napisac ò tim jak mòże to òkrãżé ùstôwic, bë “gôdało” do naji w rodny mòwie. Ò tim to ju za sztërk (co ju rëchli jô ju wama przëòbiecôł).

AddThis Social Bookmark Button