Kaszëbssczi Firefox ju je w wëdôwkù Beta

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 10:43 dp 20 lëst. 2011

Òd zôczątkù lëstopadnika mòżemë zladowac ë bëkòwac kaszëbsczégò Firefoksa w jegò nowim òdkrëcym – w wersëji BETA.
Zladënk je przistãpny z kaszëbsczi pòdstarnë Mozille, na chtërną brateczno Waji rôczimë:

http://www.mozilla.org/csb/firefox/channel/

Na kùńcową wërsëjã przińdze nama jesz kąsk pòżdac, równak robòta z Firefox Beta, jakno ë jegò testowanié w kaszëbskòjãzëkòwi wërsëji, a do tegò jesz je to równo na jaczi òperacjowi systemie robita, je czims co wôrt je na kòmpùtrze doznac.

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi Firefox 8 Aurora – testowô mùltiplatfòrmòwô wersëjô

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 10:52 pp 18 séw. 2011

Wëzdrzi za tim, że przezérnik Firefox 8 bãdze ju szło mùltiplatfòrmòwò, w kaszëbsczim jegò wëdôwkù, zladowac ë instalowac. Fùndacëjô Mozilla dôwô nama mòżnota testowaniô wersëji Firefox 8 Aurora (Aurora to rozwijowi wëdôwk midzë wersëjama Nightly a Beta).

Rëchli ma mielë ju zdolmaczoną ë ùprzëstãpnioną dlô brëkòwników Linuksa (Ubuntu) wersëjã Firefox 3, chternô je téż dodónô do kaszëbsczégò Linuksa Linuxcsb2. Robioné mómë równak nad dolmaczënkã negò przezérnika ju òd wersëji Firefox 2 – w tim wëdôwkù mómë doprowadzoné do dalek zaszłegò dolmaczënkù, chternegò jãzëkòwe paczétë ma mielë testowò do drëchów sélóné.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Werikatora Kaszëbsczégò pisënkù dlô Firefoksa

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: , — Mark @ 4:51 pp 9 stë. 2011

Jurk Hinca ùprzëstãpnił nama ju w łońsczim rokù Werikatora Kaszëbsczégò pisënkù (Kashubian Spell Checker) dlô Firefoksa , mómë równak terô ju wersëjã kòmpatibilną z  wersëją 4. Je  to téż przëdôwk chtëren robi w Thunderbirdze ë SeaMonkey,

Ni mómë tuwò jesz kùńcowi wersëji, mómë równak na gwës baro dobrą pòmòc dlô piszącëch pò kaszëbskù, chtërną wôrt je winstalowac.

Zladënk :


Zdrój òbrôzka: http://www.mozilla.com

 

AddThis Social Bookmark Button

Footiefox – z lëżnoscë Mésterstwa Swiata

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: , — Mark @ 8:39 pp 12 czer. 2010

Footiefox w akcëji, w nórcëkù przezérnika Firefox

Footiefox w akcëji, w nórcëkù przezérnika Firefox

Ùwôżny czëtińcë pamiãtają mòże jesz, że 4 lata nazôd ma mielë pisóné na starnie kaszubia.com ò rozszérzeniu dlô Firefoxa, dzãka chtërnemù szło w nórcëkù przezérnika dozérac skùtczi fùsbalowich mésterstwów swiata. Në ë terô mómë téż taką mòżnotã, a to dzãka rozszérzeniu Footiefox .

Nastôw Mésterstwa Swiata w Fùsbalë, w rozszérzeniu Footiefox

Nastôw Mésterstwa Swiata w Fùsbalë, w rozszérzeniu Footiefox

Jakno je dobëc ë zrëszëc?

Sygnie do tegò le miec ù se winstalowóny przezérnik Firefox , zladowac rozszérzenié Footiefox ë je winstalowac. Pò zrëszeniu przezérnika znowa, dobëje sã mòżnotã nastôwù wielu òptacëji, z czegò w przëtrôfkù Mésterstwa  Swiata w Fùsbalã, je nót wëbrac w dzélu „Swiat” World Cup” ë zwëczajno dodac do prawi starnë tabelë, jakno na òbrôzkù.

Wëskakùjącé òkno przë tim jak bala wpadnie do bramczi

Wëskakùjącé òkno Footiefoksa przë tim jak bala wpadnie do bramczi

Mùsz dlô kibòlów co nie chcą sã òderwac òd kòmpùtra 😉

AddThis Social Bookmark Button

Ùstônôwianié rekòrdu swiata z Mozillą

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: , — Mark @ 6:26 pp 30 mô. 2008

Download DayMozilla wòłô do bicô rekòrdu swiata w nôczãszczi zladowóny softwôrë òb 24 gòdzënë. Softwôrã  jaką ma nen rekòrd bëc ùstanowióny je nowi Firefox 3.

Jeżlë wszëtkò dobrze póńdze, to wielëna zladënków òstónié dodónô do Knédżi Guinnessa. Czédë òstónié òddóny nowi Firefox 3 do wòlnegò zladënka jesz nie stoi feste, nimò tegò fanowie Firefoksa mògą sã zeregistrowac na stranie Spreadfirefox.com, bë w dzéń ùwòlnieniô nowi wersëji dostac e-maila z pòwiadomieniém ò tim.

Òbczas pisaniô tegò wiadła mô sã ju wicy jakno 320 tësãców chãtnéch zaregistrowónëch.

Karno linuxcsb.org rôczi naszich czëtińców bratëczno do wespólny zôbawë w bice rekòrdu swiata!

Registrëjeta sã na starnach spreadfirefox.com

AddThis Social Bookmark Button

Filmë w Firefokse

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Pòmòc,Przezérniczi — Tadżi: — Michôł @ 6:28 pp 8 zél. 2007

Lubi mie czasã òbzéranié filmów na kòmpùtrze. Òsoblëwie slédno zdrzã na stôri filmë jaczi jidze nalezc na stage6.divx.com. Równak, żebë miec przëstãp do dostónków ti serwerë, nót je w (K)Ubuntu (mést dlô jinëch distribùcëjów bãdze juwerno) zainstalowac paczét mozilla-mplayer. Jeżlë to nie sygnie ë wcyg na starnie bãdze wëdowiedzô, że filmë òdgrëwac pòd Linuksã mòże w Mplayer, to w Konsolë dodôwómë wpisenczi:

cd /usr/lib/firefox/plugins/
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.so
sudo ln -s /usr/lib/mozilla/plugins/mplayerplug-in-dvx.xpt

Terô jesz zrëszamë Firefoksa znowa ë ju mòżemë wzérac na fejn filmë!

Mój bédënk:

AddThis Social Bookmark Button

Co z Thunderbirdã?

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Michôł @ 5:09 pp 28 lëp. 2007

mozilla_logo_48×48.pngNa blogù generalny direktorczi MozillaCorp, Mitchell Baker, pòkôza sã infòrmacëjô, że Fùndacëjô Mozilla ùdba so zerzec sã z rozwiju pòcztowégò klienta Thunderbird.

Przidnym òrądzã zerzeczeniô sã mô bëc za wiôldżié angażowanié sã Fùndacëji w robòtë nad rozwijã przezérnika Firefox, ze szkòdą dlô robòtë nad Thunderbirdã.

Fùndacëjô widzy trzë dardżi, jaczima mòże jic rozwij Thunderbirda:

  • ùsôdzenié samòstójny non-profit stwôrë, szlachùjący za Fùndacëją Mozilla (Fùndacëjô Thunderbird)
  • ùsôdzenié zanôléżny òd Fùndacëji wëcmaniznë, w jaczi lëdzë robile bë blós nad rozwijã pòcztowégò kilenta
  • òddanié rozwiju Thunderbirda w rãce spòlëznë

Fùl zamkłosc wpisënkù mòże nalezc tuwò.

AddThis Social Bookmark Button

Major Update na Firefox 2.0

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 8:57 dp 1 lëp. 2007

firefoxKùńczi sã ju wspiarce dlô Firefoxa 1.5.0.12, jaczé miało dérowac do łżëwkwiôta blós z technicznëch przëczënów òstało przedłużoné. Terô chcąc dali dostôwac zaktualnienia przezérnika, je to òsoblëwié wôżné przë òdkrëtëch nowich dzurach w jegò bezpiekù, je nót przeprowadzëc aktualizacëjã do aktualny wersëji 2.0.0.4. Brëkòwnicë Windowsa (w Linukse przë włączony òptacëji zaktualnianiô softwôrë jidze to w sparłączeniô z nią aùtomatno) dostôlë tuwò pòprôwiony Major Update z Firefoxa 1.5.0.12 na 2.0. Fùndacëjô Mozilla chce na nen ôrt sã ùgwésnic, że jak nôwicy brëkòwników – nawetka ti co nie òdstôwilë kòmpletno aùtomatnegò zaktualnienia – dostaną mòżnotã doprowadzeniô przezérnika do slédny wersëji. Wôrt je przed ji przeprowadzeniém sprôwdzëc lëstã wspierónëch rozszerzeniów, bò dzél ze stôrëch mòże nie bëc kòmpatibilny z nową wersëją.

Alternatiwno mòże jesz wiedno zladowac nônowszą wersëjã ze starnë zladënkù ë nã zainstalowac.

AddThis Social Bookmark Button

FoxTorrent

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org,Przezérniczi — Tadżi: , , — Mark @ 5:06 pp 28 łżë. 2007

firefox-logo_48×46.pngFoxTorrent 1.0 to nôslédné rozszerzenié dlô Firefoxa, jaczé ùmòżlëwiô prowadzëc zladënczi BitTorrenta prosto w przezérnikù. FoxTorrent żdô pò instalacëji w spódkù przezérnika ë stôwô sã aktiwny pò klëkniãcu lënka z BitTorrenta ë przejimô zladënk bez mùszebnotë zrëszaniô bùtnowëch aplikacëjów. FoxTorrent zamëkô téż w se mòżnotã strumieniowégò graniô ladowónëch lopków wideò ë aùdio bez mùszebnotë żdaniô do kùnca zladënkù.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Firefox 3 Alpha 3

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: , — Mark @ 6:27 pp 26 stru. 2007

firefox-logo_48×46.pngKarno Mozillë ùprzistspniło trzecą wersëjã alpha swòjegò nowegò przezérnika Firefox. Kòdowé miono ti wersëji to Gran Paradiso Alpha 3 ë je òna sczérowónô do testowników ë ùsôdzców sécowich aplikacëjów. Brëkòwnicë Firefoxa 2 są proszony bë nie istalowac wersëji alpha, a to ju chòc zwëczajno dlôte, że nie ùzdrzą za wiele jinosców w òbsłużenkù. Na pierszim placu w rozwiju przezérnika stał dalszi pòkrok w robòce nad Rendering-Engine Gecko do wersëji 1.9. W Gran Paradiso Alpha 3 mòże (za tim co stoi w: release notes) m.jin. testowac to jak przedstôwiô Rendering-Engine animòwóné PNG.
Wôżné wiadło dlô brëkòwników Maca, proszã testowac na wersëji Mac OS X wëżi, abò równy 10.3.9.

AddThis Social Bookmark Button