Wine 1.2 je w kùńcu ju fardich

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Pòmòc — Tadżi: , — Mark @ 11:10 dp 18 lëp. 2010

Nowé Wine miało sã ùkôzac jesz w czerwińcu, le trza bëło nama pòżdac na wersëjã 1.2 do lëpińca. Wine to aplikacëjô, chtërnô dôwô mòżnota niejednym programòm dlô Windowsa robic m.jin. pòd Linuksã. Nôwôżniészą nowòtą wersëji 1.2 je wspiarce pòd Linuksã dlô 64-bitowich windowsowich aplikacëjów.

Dorobiony òstôł w nowim Wine kąsk téż jegò bùtnowi wëzdrzatk, mómë téż lepszé wspiarcé dlô Direct3D – co je wôżné dlô tich co chcą zrëszac windowsowé grë pòd Linuksã.

Wine to pòmòcnô programa, dzãka ni mòże zrëszëc pòd Linuksã wiele programó ùsôzonych dlô Windowsa, jakno n.p. fejn darmôk programã, chtërną je kaszëbsczi słowôrz Riszarda Grzesło.

Wine – zladënk: winehq.org/download


* Logò – zdrój: http://www.winehq.org

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi Linux w Radio Gduńsk

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 10:07 pp 28 grom. 2010

Chcemë òdnotowac gòscënã, jednegò z wespółrobòtników starnów linuxcsb.org, Michała Òstrowsczégò w Radio Gduńsk, dze mógł òn 21 gromicznika kąsk przëblëżëc słëchińcom aùdicëji Na bôtach ë w bòrach, nają robòtã nad dolmaczënkã dzélów Linuksa na kaszëbsczi, ò jaczi wama na tich starnach piszemë.
Aùdicëjã mòże òdsłëchac w archiwùm gduńsczégò radia – téma dolmaczënkù nachôdô sã kòl kùńca.

Chcemë sprostowac przë ti leżnoscë wëdowiédzã ò naszich starnach – ne są w sécë òd 2006 rokù, a ni “2 lata” jakno mòże to ùczëc w aùdicëji. Jesma rad z tegò, że na téma, chòc gwës w przërówaniu do wszelejaczich sztridów mało medialnô, nalazła sã w Radio Gduńsk.

* Logò Radia Gduńsk pòchôdô ze starnów radio.gdansk.pl ë to òne są jegò miéwcą

AddThis Social Bookmark Button

Nero Linux 4

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 5:55 pp 20 séw. 2009

Przëstãpnô je ju nôslédnô wersëjô softwôrë do wëpalaniô platków Nero dlô Linuksa w wersëji 4 (ò pierszi wersëji dlô Linuksa ma mielë wama ju łoni pisónë). W nowim wédôwkù mómë w Nero Linux 4 dodstónegò asistenta Nero Expres, jaczegò dało ju rëchli w wersëji dlô Windowsa. Nowô je téż kòrekta felów przë ùsôdzaniu disków Blue-Ray, jakno ë integracëjã z Isolinux z chtërny pòmòcą mòże ùsôdzac sztartowé disczi. Doszłé są téż nowé wspieróné fòrmatë aùdio Musepack ë AIFF

Nero Linux 4 kòsztô kòl 80 złotëch ë wespółrobi, pòdle wëdôwcë, z Red Hat Enterprise Linux 5, OpenSuse 10.3, Fedora 7, Debian 4.0, Ubuntu 7.04 ë wszëtczima wëższima wersëjama.

Czëtôjta wicy na domôcëch starnach.

Przëbôczómë przë ti leżnoscë ò baro dobri darmôk softwôrze k3b jaką mòże brëkòwac pòd Linuksã.

AddThis Social Bookmark Button

Microsoft szëkô za szefã strategijë Open-Source-Pùltù

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: , — Mark @ 11:44 pp 9 grom. 2009

Czëtając titel negò wiadła mòże pòmëszlëc, że firma z Redmond nacza wzérac pòwôżno na ôpenzdrojowé ùdbë ë w dzélu téż tak gwës je. W ògłosënkù jaczi mòże przeczëtac na starnach LinkedIn ,  Microsoft szëkô za wzmòcnieniém Competive Strategy Team, w jaczim to nowi szef mô pòmôgac nalezc dobré stegnë w òbeńscu sã z kònkùrencëją z Open Source –  nie òznôczô to, że gôdóné je ò stategiji dlô wspieraniu Open-Source. Nimò tegò je w tim widzec, że Microsoft wzérô doch na ôpenzrojowé pùltowé ùdbë jakno na zagrożenié ë mô starã ò to, bë nie dac sã zaskòczëc.

Pisanié rówank terô ò pòwôżnym zagrożeniu dlô firmë z Redmond, jakô doch dominëjë w pùltowich rozwiązanich na swiece, bëłobë mijającé sã z prôwdą. Prôwdą je równak to, że pòpùlarnota wòlnëch pùltów zwikszëła sã, stałë sã òne téż baro drëszné dlô brëkòwników ë jeżlë jesz 10 lat nazôd Microsoft nie widzôł w ti zagrożenió, to terô ju wzérô na to kąsk jinaczi.

AddThis Social Bookmark Button

Nowi uniksowi czerownik dlô NVIDIA

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 4:45 pp 11 stë. 2009

Nvidia òprzëstãpniła nowi czerownik dlô graficznych kôrtów wersëjô 180.22 dlô uniksowich kòmpùtrów (Linux, FreeBSD ë OpenSolaris) z achtitekturą x32 ë x64. Do nowinów jaczé dô bënë przënôléżi m.jin. wspiarcé dlô CUDA 2.1 (Compute Unified Device Architecture) co dôwô mòżnotã òdłożeniô rëchòwny mòcë do GPU ë pierszé włączenié nowégò graficznegò standardu OpenGL 3.

Mómë téż wikszé wspiarce dlô nowich graficznëch kôrtów.

AddThis Social Bookmark Button

Linuksowé zëmòwiskò TLUGa

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 2:38 dp 30 lëst. 2008

Trzëgardowé Karno Brëkòwników Linuksa (TLUG) chce zòrganizowac ju czwiôrti rôz w pòsobnicë w Pùckù, w HOM, Linuksowé Zëmòwiskò.

Kòszta za dwie noce (jizba z łazenka, fùl wëżëwienié ë ekstra dodôwczi) mają leżëc kòl 160 złotëch. Chãtni mògą òbôczëc co bëło lós na ùszłëch zëmòwiskach na starnie: zimowisko.linux.gda.pl.

To, czë bãdze òno miało plac czë téż nié, zanôleżi w wiôldżim dzélu òd waji, je nót czëkawich wëstapiéniów ë warkòwniów. Trzëgardowi LUG zachãcô do aktiwny wespółrobòtë w òrganizacëji linuksowégò zëmòwiska ë pòdôwaniô swòjich propòzycëjów wëstãpieniów.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

OpenSolaris – Sztetëno 2008

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Systemë — Tadżi: , — Mark @ 7:19 pp 18 ru. 2008

24 ë 25 rujana w Sztetënie bãdze mia swój plac kònferencëjô OpenSolaris. Ji òrganizatorama je Sun ë brëkòwnicë  OpenSolaris, jaczi mają sobie za cél pòstôwioné pòpùlarizacëjã mòżnotë brëkùnkù ti systemë.

Nowi OpenSolaris mô pòdle òrganizatorów zamëkac w se wiele nowinów m.ji. w dzélach bezpiekù, startë pòdôwków czë kòntrolë przistãpù.

Kònferencëjô bãdze prowôdzonô przez sprôwników systemë OpenSolaris ë inżiniérów z Sun, z małima wëjimkama (n.p. Open High Availability Clusters), w anielsczim jãzëkù. Wéńdzenié je za darmôka, inetresownicë mùszą sã równak wprzódk zaregistrowac, a ò spanié ë jadło trza sómemù zadbac.

Rôczimë so Sztetëna do zalë Anne Jagielónczi w pałacë Pòmòrsczich Ksyżëców przë sztr. Kòrsarzë 34

AddThis Social Bookmark Button

Wòlnô softwôra – czegò je nôbarżi nót

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: — Mark @ 8:51 pp 6 ru. 2008

Free Software Foundation (FSF) òpùblikòwa zestôwk 11 ùdbów, jaczich dalszi rozwij ùznóny òstôł za prioritetowy dla akceptacëji wòlny softwôrë. Na pierszim placu stoi wòlny grôcz flasha Gnash, dôlszëma ùdbama są m.jin. wòlnô editora lopków wideò, wòlnô alternatiwô do Skypa ë Google Erth. Do wszëtczich ùdbów je pòdóny w ti kampanijë jak ë chto mòże pòmóc przë rozwiju – tikô sã to nié le blós programistów.

Całi zestôwk mòże nalezc na pòdstarnie FSH: fsf.org/campaigns/priority.html

AddThis Social Bookmark Button

Wòlnô softwôra rozpòznôwaniô tekstu

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Tadżi: , , — Mark @ 9:36 dp 20 séw. 2008

Nowô wersëjô ArchivistaBox 2008/IX (òpenzdrojowi Dokumenten-Management-System (DMS) – licëncëjô GPL 2), mô zamëkac w se (pòdle ùsôdzcë) pierszé ôpenzdrojowé rozpòznôwanié tekstu, co rozmieje zapisac tekst w zindeksowónym ë przeszëkiwólnym lopkù PDF.

Na OCR-softwôra mô wspiérac 20 róznëch jãzëków ë mòże jã zladowac ze starnów: http://sourceforge.net/projects/archivista/

AddThis Social Bookmark Button

Big Buck Bunny ju do zladënkù!

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë — Michôł @ 10:36 dp 31 mô. 2008

Ôpen zdrojowé ùdbë to nie blós programë, systemë ë kòdowanié – sztótama czas je téż na rozegracëjã, téż “òtemkłą”. Bëlnym tegò przëtrôfkã je krótczi, animòwóny film ò jaczim przódë ju mómë pisóné. Czile dni dowslôdë miał wëszłi na DVD film Big Buck Bunny a ju terô mòżemë gò zladowac! Film je przëstãpny w wielu fòrmatach (MP4, OGG, H.264, MSMP4), dzãka czemù dzejôł mdze wszelejaczich òdgrëwôczach. Film je téż do òbezdrzëniô w serwisach Youtube ë Vimeo.

Ôpen zdrojowi film òznôczô ni mni ni wicy jak to, że mómë téż przëstãp do zdrojów. Dlôtë aùtorowie mają przërëchtowóné téż do zladënkù robòczé lopczi: scenë, mòdele sztaturów czë òbiektów, teksturë, skriptë ëtd. Mést dlô tëch co rozmieją robic z 3D grafiką to czekawô deja, bò ùmòżebniô wëzwëskanié tegò wszëtczégò ù se. (wicy…)

AddThis Social Bookmark Button