Ubuntu 8.04 Release Candidate

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 9:17 pp 18 łżë. 2008

Dzén pòzdze, jakno bëło planowóné, wëszłô je wersëjô Ubuntu 8.04 RC (Hardy Heron), jaka mòże zladowac ze starnë: releases.ubuntu.com.
Hardy Heron
(jakno ma ju dzysô pisôlë) je pò Ubuntu 6.06 drëgą wersëją z Long Term Support (gwarantowónëch je 5 lat dlô serwerowi ë 3 dlô desktopòwi wersëji).
Òbrôzë platów stoją fardich do zladënkù dlô wszëtczich wspierónëch przez Ubuntu systemów, dô téż alterantiwné instalacjowé wersëje.

Kùncowô wersëjô mô sã ùkôzac 24 łżëwkiôta – jakno ju rëchli bëło pisóné. Në to chto chce sã pòbawic, ten niech zladëje wersrjã RC, a całô reszta niech jesz pòżdô 6 dniów – to chùtkò nama zlecy.

Ps. Jesma chùtczi z tim wiadła jakno pòlskòjãzëkòwé serwisë – dlôte gwës téż wôrt tej-sej do naji zazérac 😉

AddThis Social Bookmark Button

ShipIt!

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Systemë,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Michôł @ 4:30 pp 18 łżë. 2008

Mòże ju zamówic nowé wersëje pòpùlarnëch distribùcëjów Linuksa z rodzëznë Ubuntu. Platczi z Ubuntu, Ubuntu Server a téż Kubuntu z wersëją 8.04 LTS (òd Long Time Support – długòcządowé wspiarcé) zwóną téż Hardy Heron bãdą wësëłóné czilenôsce dniów pò premierze, chtërna je zabédowónô na 24 łżëkwiata.

Wiedno mòże téż zladowac a samemù wëpalic platkã z nowim systemã – na gwës mdze to wiele chùdzy jak żdónié na paczét. Dobrim wińdzenim je zôs aktualizacëjô do nowi wersëji brëkùjąc systemë aktualizacëji bënë swòji distribùcëji Ubuntu. Zainteresowónëch jak to zrobic òdsélómë do artiklów w najim serwisu a na gwës téż nie òstawimë bez òdpòwiescë problemów na jaczé mòże trafic brëkòwnik Linuksa.

Darmôk platczi mòże zamówic pòd adresama: shipit.ubuntu.com i shipit.kubuntu.org. Xubuntu a Gobuntu nie są przëstãpné w ramach akcëji ShipIt.

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu 8.04 Beta – ju kąsk kaszëbsczi

Òpùblikòwóné w: Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 8:12 pp 22 stru. 2008

Òd zawczora mómë ju mòżnotã zapòznaniô sã z nowima wersëjama familëji Ubuntu : 8.04 – Hardy Heron. Wszëtkò wëzdrzi téż za tim, że je to nie le blós pierszô, le téż slédnô wersëjô Beta tegò wëdôwka. W przërównaniém do “Alfë” to nie dô bënë za wiele zjinaków, za to mómë na starnach dostóny fejn zestôwk zmianów w przërównaiém z wer. 7.10 – czëtôjta wicy tuwò: http://www.ubuntu.com/testing/hardy/beta .

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu 7.10- ju je nowô wersëjô

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 8:42 pp 18 ru. 2007

Pùnktualno wëdôlë rozwijôrze Ubuntu ë bratnëch ùdbów Edubuntu, Kubuntu ë Xubuntu nową wersëjã 7.10 (Gutsy Gibbonòdwôżny Gibón).

Òbrôzë CD mòże ju zladowac ze starnów:

Brëkòwnicë rëchliszi wersëji mògą przeprowadzëc téż aktualizacëjã online (òpisóné mómë to w dzélu “Aktualizacëjô” artikla: Familëjô Ubuntu 7.04 – instalacëjô, aktualizacëjô, test)
Nowi wëdôwk Ubuntu zamëkô w se jądro 2.6.22, Gnome 2.20, Firefoxa 2.0, OpenOffice 2.3 ë òglowò zaktualnioną softwôrã. Jeżlë graficznô karta dôwô mòżnotã wspiarca dlô przërëchlôcza 3D, tej sztartëje Ubuntu 7.10 sztandardowò Compiza. Pòprôwioné òstało téż hardwôrowé m.jin dlô chipów WLAN.

Dlô naju nôwôżniéjszé je gwës to, że w Kubuntu 7.10 mómë ju kaszëbsczi jãzëk do wëbiérkù jakno domëszlny systemë. Jakno gò wëbrac mómë ju pisóné w artiklu: Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka.

Rôczimë do brëkùnkù!!!

AddThis Social Bookmark Button

Òridżinalné Ubuntu…

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 3:05 pp 9 ru. 2007

ubuntu-logo.pngÒd wczora mòże ju zamawiac w szeriwsu ShipIt òridżinalné platczi CD z jesz niewëdónëma òbrazama Ubuntu, Kubuntu a Edubuntu. Kòdowé miono tegò przińdnégò wëdôwkù je Gutsy Gibbon abò prosto w lëczbach – 7.10.

Przëstãpné są dwie wersëje: PC – czëlë dlô wnetka wszëstczich kòmpùtrów PC, òpiartëch na Intel Pentium/Celeron abò AMD Athlon, a téż 64bit PC – dlô kòmpùtrów z procesorama AMD64 ë EM64T (m.jin. Athlon64, Opteron, EM64T Xeon). Jeżlë nie wiész jaką wersëjã wëbrac, zalécô sã wëbiérk PC.

Są dwa ôrtë zamówieniô. W pierszim, w 99% wëpôdków to mdze wersëjô dlô ce, mòże zamówic jedną abò dwie platczi dlô PC ë/abò 64bit PC. W drëdżim je mòżlëwòta zamówieniô wikszi lëczbë platków, leno nót mdze pòdac òrądz.

Wësłanié platków je zwëczajno darmôk ë mòże dérac do 6 tidzeniów. Zwëkòwò bãdzë téż mòżlëwòta zladënkù nëch platków z Internetu.

Domôcé starnë ShipIt to:

AddThis Social Bookmark Button

Kubuntu 7.10 – nastôw kaszëbsczégò jãzëka

Òpùblikòwóné w: Pòmòc,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 11:06 dp 10 czer. 2007

linuxcsb_logo.pngJak ma w czerwińcu pisôle nen articzel, to tej Kubuntu 7.10 nachôdôło sã jesz w rozwijowi wersëji ë generalno ë ni zamôdlëwôło sã ji do codniowegò brëkùnkù. Le terô jó to wëzdrzi jinaczi ë mòże smiało instalowac kùncową wersëjã ti distribùcëji. W ni to nachôdôja sã ju kaszëbsczé jãzëkòwé lopczi dlô KDE bënë ë mòże ji brëkòwac w kaszëbsczim jãzrkù jakno domëszlnym.

Przez to téż mómë przeniosłé całowny articzel ò instalacëji kaszëbsczégò jãzëka do dzélu ò kaszëbsczim Linukse:

Rôczimë do czëtnictwa ë brëkùnkù Linuksa w naji rodny mòwie.

AddThis Social Bookmark Button

Kubuntu 7.10 Tribe 1 – Ju kaszëbsczi !!!

Òpùblikòwóné w: Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 10:07 pp 7 czer. 2007

Mòże ju zladowac òd dzysô pierszą testową (Tribe 1) wersëjã wëdôwkù Ubuntu 7.10 – Gutsy Gibbon, jaczi bãdzë ùżëczony w kùńcowi wersëji w rujanie tegò rokù. Tribe 1 dôwô nama wëzdrzenié do tegò na co mòżemë lëczëc na jeseń (w Ubuntu mómë terô m.jin.: GNOME 2.19.2, Kernel 2.6.22-rc3, nową wersëjã X.org ë wiele wicy), nie bãdã sã równak terô ò tim pisôł, bò nie to wëdało mie sã na starnach kaszëbsczégò Linuksa nôwôżniszé.

kubuntu_logo.pngMóm prawie Kubuntu 7.10 – Tribe 1 zainstalowóné ë widzã, że mòże terô bez problemów ùstôwic kaszëbską jãzëkòwą wersëjã dlô KDE !!!! – jaczé je ju w ti distribùcëji w nowim wëdôwkù 3.5.7 – jë to pò prôwdze terô dzecno prosté dzãka wëbierkòwi z lëstë.

Brëkòwac tich testowich wersëjów sã nié zamôdlëwô, chòc mùszã rzec, że mie to w niczëm nie przeszkôdzô, jeżlë widzã że móm pierszą òficjlaną òperacjową systemã pò prôwdze pò kaszëbskù (chòc jesz z felama) ë z kaszëbską klawiaturą. Terô przińdze mie jesz wama krótkò napisac ò tim jak mòże to òkrãżé ùstôwic, bë “gôdało” do naji w rodny mòwie. Ò tim to ju za sztërk (co ju rëchli jô ju wama przëòbiecôł).

AddThis Social Bookmark Button

Familëjô Ubuntu 7.04

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: , — Mark @ 8:51 pp 12 mô. 2007

ubuntu-logo.pngUbuntu 7.04 (Feisty Fawn) ë ji sostrné wersëje jakno Kubuntu (graficzné òkrãżé KDE 3.5.6), Xubuntu (graficzné òkrãżé XFCE 4.4) ë Edubuntu (graficzné òkrãżé Gnome 2.18 – jakno Ubuntu) pòkôzałë sã nama w zapòwiôdzónym ju łońsczégò rokù terminie z akùratnoscą co do dnia (19. łżëkwiôta) w wersëjach:

  • desktopòwô dlô x86 ë x64 live CD z graficzną mòżnotą instalacëji prosto z graficznegò òkrãżô
  • serwerowô dlô: x86, x64, SPARC – instalëje serwerowé systemë bez graficznegò òkrãżô
  • Alternate install CD (x86, x64) – tekstowi instalownik, jaczi mòże zrëszëc téż na systemach z mni jakno 192 MByte RAM ë jaczi zamëkô téż w se dodôwné òptacëje

Wszëtczé ne wersëje òpiatrté są na jedny spòdlowi systemie.

Articzel ò instalacëji systemë nachôdô sã terô w dzélu pòmòcë dlô Linuksa:

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu 7.04

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: , — Mark @ 11:57 dp 21 łżë. 2007

ubuntu-logo.pngNowô wersëjô familëji Ubuntu 7.04 “Feisty Fawn (Edubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Xubuntu) ùkôza sã we czwiôrtk 19. łżëwkwiôta – zgòdno z zapòwiedzama. Systema prezentëje sã nama zaktualnionô z jądrã 2.6.20, X.org 7.2, Gnome 2.18 ë KDE 3.5.6 (Kubuntu).

Do nowòsców przënôlégô wirtualizacëjô w wersëji dlô serwerów, aùtomatné doistalowanié mùltimedialnëch kòdeków ë asystenta migracëji, jaczi przejimô w dzélu ùstôwë z Windowsa czë Linuksa. Ubuntu 7.04 mòże zladowac w wersëjach dlô systemów x86, PPC ë x64, a wersëjô dlô serwerów téż dlô procesorów SPARC. Brëkòwnicë wersëji 6.10 są w sztãdze, przë przistãpie do intenetu, doprowadzëc jã do 7.04 przez aktualizacëjã online, prosto z menadżera aktualizacëjów.

Co dlô naji wôżné, to je fakt, że to pierwszô òficjalnô wersëjô Ubuntu jakô zamëkôw se aùtomatno kaszëbską klawiaturã.
Testë za sztërk na tich starnach.

Zladënk:

AddThis Social Bookmark Button

Pierszô beta wersëjô Ubuntu 7.04 òsta ùwòlnionô

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Mark @ 9:58 pp 23 stru. 2007

ubuntu-logo.pngPùblikùjąc dzysô pierszą wersëjã beta dlô procesorów x86- ë x64-, a w wersëji dlô serwerów téż dlô SPARC, dôwô nama karno Ubuntu pierszą mòżnotã òbôczeniô tegò co mô naji pòtkac 19 łżekwiôta – tedë to mô sã ùkôzac Ubuntu 7.04.

Òptika distribùcëji je ùtrzëmanô w tipicznëch letkò brunëch farwach (cos jakno kawa z mlékã) ë zamëkô w se nowé wersëje soft-wôrë. Òpiartô je na jądrze 2.6.20, x-serwera x.org je w wersëji 7.2, a graficzné òkrãżé GNOME w wersëji 2.18.
Jak ju rëchli szło ù naju przeczëtac, trzëmiarowi desktop nie òstôł w Ubuntu sztandardowim, równak dô prostą pòmòc do tegò bë gò taczim zrobic. Kòdeczi dôwają są letkò z sécë doinstalowac, zletczonô òsta téż instalacëjô n.p. czérowników do graficznëch kartów (n.p. nvidia). Je to gwës nôbarżi drësznô brëkòwnikòm distribùcëjô jakô je do dzysô wëszłô z ùdbë Ubuntu.

AddThis Social Bookmark Button