Linuksowô wëdôwkòwô jeséń

Òpùblikòwóné w: Fedora,OpenSuse,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , , , — Mark @ 11:56 pp 29 lëst. 2009

Òd jaczégòs ju czasu dostôwómë dwa razë w rokù nowé wëdôwczi zaktualnionych linuksowich distribùcëjów. Tak pò prôwdze to nié wszëtczich, równak czile z tich wikszich robi to regùlarno.

Tak bëło téż w tã jeséń – w slédnych tidzéniach pòkôzałë sã distribùcëje:

Kòżdô z nich niese ze sobą zaktualnioną softwôrã, nowé jądra Linuksa ë generalno to mniszé czë wikszé zmianë na lepszé ë to tak, że tak pò prôwdzë to kòżdi mòże nalezc, westrzód nich,  pasowną distribùcëjã dlô se.  Instalacëjô kòżdi z wëżi namieniónych je zblëżono letkô ë nawetka ti, co nié mają zebrónegò wiôldżegò doswiadczeniô w ni, bãdą w sztãdze sã z nią pòradzëc.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Na Gòdë OpenSuse 11.1

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 12:07 dp 20 gòd. 2008

Krótkò przed Gòdama rozwijôrze Linuksa OpenSuse ùprzëstãpnilë nama do zladënkù nową wersëjã 11.1 . Króm tipicznëch zaktualnieniów softwôrë je nót tuwò napisac ò zmianie pòzdrzatkù na nôslédné wëdôwczi.

Òd wersëji 11.1 mómë bënë klôrowné rozdzélenié wòlny ë swòji Softwôrë. OpenSuse-DVD zamëkô w se òd terô blós wòlno przëstãpną softwôrã; jinszé paczétë (kòdeczi,nié OSS softwôrã ëtp) je nót zladowac z sécë, abò zladowac ze starnów ùdbë OpenSuse dodôwną Non-OSS-CD jakô wiele z nich w se zamëkô. Tim rozdzéleniém chcą rozwijôrzë ti ùdbë zletczëc dôlszé roskòscërzanié ti distribùcëji – z mëszlą ò spòdlowi wersëji dlô jinszëch programistów, jaczi bë chcelë na ni bùdowac swòje distribùcëje (jak to fùnkcjonëje mòże ùzdrzëc w przëtrôfkù Debiana czë na nim òpiartegò Ubuntu). Równoczasno zlëtczonô òsta, w przërównaniu do rëchli, w nowim wëdôwkù instalacëjô dodôwny softwôrë jakno n.p. kòdeków mp3 czë grôcza flasha.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Kùńc wspiarcô dlô OpenSuse 10.2

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 8:50 pp 3 ru. 2008

30. lëstopadnika kùńczi sã wspiarce w łatach bezpiékù dlô OpenSuse Linux 10.2, bez co zamòdlëwô sã brëkòwnikòm ti wersëji na migracëjã na nową ji wersëjã. OpenSuse Linux 10.2 bëła pierszą nama znóną distribùcëją, jakô zamëkałą w se ju kaszëbską klawiaturã bënë.

AddThis Social Bookmark Button

OpenSuse 11 – pòzdrzatk brëkòwnika stôrszegò kòmpùtra

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 12:45 pp 29 czer. 2008

OpenSuseW ùszłëch tidzeniach wëszłô je nowô wersëjô distribùcëji OpenSuseOpenSuse 11. Mómë w ni, w spòdlowim wëdôwkù, Gnome 2.22, KDE 3.5.9 ë 4.04, X.org 7.3, jądro w wersëji 2.6.25.5, a całownô softwôra zamkłô w distribùcëji òsta zaktualionô. Nowé jądro dôwô lepszą mòżnotã wirtualizacëji ë wspiarcô dlô hardwôrë. Instalownik òstôł òdswierzony ë wëzdrzi w przërówmnaiém do wersëji 10.3 na gwës lepi, dôwô równak téż króm tegò mòżnotã doparłãczeniô przë instalacëji swòjëch òbrôzów karnów softwôrë na placu pòjedińczëch paczétów, co schùtcziwô instalacëjã, bò òbrôzë wszëtczich paczétów z jednegò karna sparłączoné są w jednim archiwùm.

Samô systema pò winstalowaniô sztartëje chùtkò, a pòprôwioné fele w instalownikù paczétów dałë mòżnotã na to bë chùtczi doinstalowac nowé programë jakno to bëło rëchli.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Trzecô beta wersëjô OpenSuse 10.3

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 8:38 dp 8 séw. 2007

opensuse.pngOpenSuse-Projekt òpùblikòwôł trzecą wersëjã nowi OpenSuse 10.3. W przërówaniém do slédny beta òstało zaktualnionëch czile kòmpònentów. Tak mómë terô bënë jądro 2.6.22.5, a libzypp w wersëji 3.22.1. Gnome òstało zaktualnioné do wersëji 2.20 beta 2, a KDE do 4.0 beta 2; zaktualnienia tikają sã téż taczich programów jakno Firefox, Thunderbird ë SeaMonkey. Króm tegò pòprôwioné òstałë fele ë dopasowóné paczétë wëdôwkù OpenSuse na jedny CD (z KDE czë Gnome).

Pùblikacëjô kùńcowi wersëji OpenSuse 10.3 mô miec dali swój plac 4. rujana 2007. Gnome 2.20 jaczé mô sã pòkôzac 19. séwnika mô sã jesz dostac do nowégò OpenSuse, a bez to, że KDE 4.0 mô sã ùkôzac dopiérze na gòdë to tegò òkrãża gwës jesz nié nalezémë bënë, a barżi jegò dzéle.

Czëtôjta wicy na starnach ùdbë.

AddThis Social Bookmark Button

openSUSE 10.2

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Michôł @ 7:09 pp 7 gòd. 2006

opensuse.pngÒd czilëch dniów przistãpnô do zladowania je nowô wersëjô distribùcëji openSUSE dlô trzech przédnëch architekturów procesora: 32bit (x86), 64bit (x86-64) ë Power PC (ppc). Mòże zladowac je na czile ôrtów, jednym z nich je brëkòwanié torrenta, co je ò tëli lepszi, że zladënk z serwera mòże dérac baro dołgò.

Czëtając òpisënczi ti systemë nie nalezemë henë niżódny rewòlucëji. Nie mdze ju systemù lopków ReiserFS, a w jegò môl mdze ext3; zwikszonô òstanié wersëjô przezérnika Firefox do 2.0; zlepszonô òstanié menadżera sprôwiania paczétama ë òbłëżnota czëtników kôrtów SD. Nowi wersëje mdã téż mielë brëkòwnicë GNOME (wersëjô 2.16.1), KDE (wersëjô 3.5.5), OpenOffice (2.0.4), Koffice (1.6) a wiele jinszëch programów. Co wôżne, nowô je téż wersëja xorg (terô 7.2) w jaczi je ju kaszëbskô klawiatura, dzãka temù, jak narô na distribùcëja je jedyną, co ùmòżebnia brëkòwanié kaszëbsczi klawiaturë zarôzkù pò instalcëji. Zwikszoné je wspiarcë dlô pòsobnëch kòmpùtrowëch ùrzãdzeniów a w YaST2 są nowi mòdule (sudo, klient iSCSI ëtp).

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button