Linuxcsb 2 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 10.04 LTS

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 9:49 pp 29 zél. 2010

Òprzëstãpniómë wama do zladënkù  drëdżi Kaszëbsczi Remix Kubuntu – Linuxcsb 2. Nen òpiarti je na wersëji Kubuntu 10.04 LTS , chtërnô mô długszé òficëjalné wspiarcé dlô zaktualnieniów. Je to platka chtërną mòżeta zladowac z najich starnów ë  brëkòwac pò wëpôleniu prosto z DVD, abò téż jã zwëczajno winstalowac. Zamòdlëwómë, dlô nowich brëkòwników Linuksa, abë wëpróbòwôlë jã wprzód prosto z DVD abò n.p. z pendriva USB – bez instalacëji.

Bënë najegò zestôwka (wëbiérk zamkłi softwôrë)

Biuro

  • OpenOffice – całowny paczét programów do edicëji tektów, kalkùlacjowich tabelów, céchowaniô ëtd

Grafika

  • GIMP – awansowónô programa do przerôbianiô òbrôzów

Internet

  • Firefox – przezérnik internetowich starnów z nastôwionyma pòwrózkama kanałów RSS dlô kaszëbskòjãzëkòwich starnów
  • Thunderbird – pòcztowô programa
  • FileZilla – klient FTP

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Linuxcsb 1 – Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , — Mark @ 5:17 pp 12 stë. 2010

Mómë przërëchtowóną dlô waji do zladënkù  platkã CD Kaszëbsczi Remix Kubuntu 9.10 (csb-lite), dofùlowóną kaszëbsczim jãzëkã ë kąsk zmòdifikòwóną, pierszã òperacjową systemã Linux pò kaszëbskù  – òpiartą w 100% na distribùcëji Kubuntu 9.10.  Je to platka chtërną mòże zladowac z najich starnów ë jaką mòże pòzdze brëkòwac abò prosto z CD, abò téż jã zwëczajno winstalowac. Zamòdlëwómë, dlô nowich brëkòwników Linuksa, abë wëpróbòwôlë jã wprzód prosto z CD – bez instalacëji.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

KDE 4.2 “Answer”

Òpùblikòwóné w: KDE,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Mark @ 12:56 dp 29 stë. 2009

Karno KDE wëdało 27 stëcznika nową wersëjã wòlnegò graficznegò òkrãżô KDE 4.2 ò kòdowim mionie “Answer” (csb.:Òdpòwiesc”).

Nowô wersëjô, króm zaktualnieniów ë pòprôwków, òsta ju tak rozbùdowônô bë bëła atrakcjowô dlô wnet wszëtczich brëkòwników, co jesz ò rëchliszi wersëji nie szło do kùńca rzec. Szerszé wiadło ò nowinach w KDE 4.2 mòże przeczëtac na starnch ùdbë, m.jin. w pòlsczim jãzëkù na starnie kde.org.pl.

Dzãka naji robòce nad dolmaczënkama, kaszëbskô wersëjô je dali przëstãpnô w sztabilnym òficlanëm wëdôwkù – mómë nôdzejã, że mô òna nalazłé ë gwës téż nalezé swòjcih brëkòwników.

AddThis Social Bookmark Button

Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 2:18 pp 9 lëst. 2008

Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu to trzë wersëje z różnëma graficznëma òkrãżama, jaczé òstałë slédno òpùblikòwóné w swòji nowi wersëji 8.10. Nôwikszé widzawné zjinaczi mòże òbaczëc w wëdôwkù z KDE (Kubuntu), dze ju sztandardowò mómë wersëjã pùltu 4.x tegò òkrãzô – na tim téż są tuwò skòncentrëjemë.

Nowé òkrãżé KDE 4.1.2 niese ze sobą, w przërównaniu do 3.5.9, wiele zmianów. W dzélu równak mómë part znónëch nama rëchli fùnkcëjów, jaczé jesz nie są przistãpny w KDE 4.1 – brëkòwnicë co nie chcą tich starcëc, niech òstaną narô jesz przë KDE 3.5.x ë z Kubuntu 8.04 Hardy Heron, nen wëdôwk je dali wspiéróny. Proszëmë przeczëtac na starnach kde.org articzel Is KDE 4.1 for you?” (“Je KDE 4.1. dlô ce?”) bë sã ùgwësnic, czë ju je wôrt wama przeńc na nowé òkrãżé. Pòmòc w migracëji z KDE 3 na KDE 4 nalezeta na starnach wiki.kubuntu.org .

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Ulteo – Linux w przezérnikù

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë,Systemë,Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 9:31 dp 20 mô. 2008

Linux na desktopie ni ma jesz wielu brëkòwników – to prôwda. Dzélk lëdzy ni mô taczé wiedzë, żebë zainstalowac nã systemã, czë nawetka zrëszec ją live z platczi CD czë DVD. Terô sprôwdzec co to je nen Linux ë jak to wszëtkò wëzdrzi mòżeta nie zmieniwając swòji systemë (!) dzãka Ulteo.

Pùlt w przezérnikù

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

KDE4: Pùlt

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë — Tadżi: , — Michôł @ 11:40 dp 3 grom. 2008

Plasma

Pùlt

Plasma je nowim pùltã KDE, chtërny ùmòżebniô zrëszanié aplikacëjów, wëskrzëniwanié jinterfejsa brëkòwnika a téż dôwô nowé ôrtë wëzwëskiwaniô wiéchrzëznë pùltu.

Wëzdrzatk “rozdzélny tôblëcë” (an. Dashboard) zastãpiwô dôwną fùnkcjã “Pòkôżë pùlt”. Zatacô wszëtczé òkna a wëskrzëniwô widżetë pùltu. Abë wëłącząc wëzdrzatk Dashboard nót je wcësnąc klawisze Control+F12. Widżetë, czëlë plasmoidë pòzwôlają midze jinszema na robienié nadczidków na pùlce, czëtanié wiadłów RSS czë wëskrzëniwanié wëdowiédzë ò wiodrze.

Wëzdrzatk na rodzélnã tôblëca

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

KDE 3.5.7 – kaszëbsczi

Òpùblikòwóné w: KDE,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 7:55 dp 3 czer. 2007

linuxcsbKDE w swòji nowi wersëji 3.5.7 je ju òd 22 maja na ftp-serwerach (ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.5.7). Pierszą bëła wersëjô na Linuksa Mandriva, a pò ni przëszłë jinszé. Rozwijôrze tegò òkrãżô pòprôwilë fele m.jin. w Kadressbook, Korganizer a KMail dostôł czile nowich fùnkcëji dlô kòntów IMAP, pòprôwczi tikają sã téż n.p. PDF-przezérnika KPDF.

Le co dlô naju nôwôżniszé, to fakt tegò, że mómë ju bënë kaszëbską wersëjã, z czegò jakno karno dolmôczów jesma baro bùszni.

Në tej aktualizëjta swòjé wersëje KDE, jeżlë ju są òne ùżëczëwóné w nowi wersëji, wzérôjta za lopkama csb (czasã trza bãdze je gwës rãczno dodac) ë piszta nama swòjé bóczënczi co do fëlów/pòprôków w dolmaczënkù!!!

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi DEsktop

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Michôł @ 3:51 pp 22 stru. 2007

kdelogo_csb.pngDolmaczënk KDE 3.5 dotëgòwôł do sztërkù czej ju mòżnô bëło zgłosëc gò do òficjalnégò wëdôwkù. Jak mòże òbaczëc na starnie KDE (nalezë henë Kashubian), nót bëło przerëchtowac 2 lopczi w 100%, to je desktop_kdelibs.po ë desktop_l10n.po, jeden lopk w 90%, kdelibs.po ë 75% wiadłów z lopków z katalogù kdebase. Terô mdzemë mielë dbã, żebë do kùńca żëcégò KDE 3.5 wëdôwk kaszëbsczégò dolmaczënkù béł wiedno aktualizowóny. Wiedno nônowszé lopczi nelezëta w Kubuntu, czim téż sã òpiekùjema. Òd terô równak wikszi cësk mdzemë dôwôlë na robòtë nad wiadłama w nowim KDE, czëlë wersëji 4.0, chtërnô jesz w tim rokù mô bëc przistãpnô do zainstalowaniô (ju mòże testowac niechtërné aplikacëje).

AddThis Social Bookmark Button

Stón dolmaczënkù

Òpùblikòwóné w: KDE,Linuksowé distribùcëje,Òglowé nowinë,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Michôł @ 2:50 pp 14 stru. 2007

linuxcsb_logo.pngJesz nie jesmë fardich z dolmaczënkã KDE 3.5 a ju nacząc je nót robòtë nad nowim wëdôwkã, jaczim je KDE 4.0.

Na dzysô (14.03) nót jesz nama cos kòle 1500 wiadłów do zrobieniô, żebë miec ju za sobą wëdanié stôrszégò KDE, chòc nót je jesz zdolmaczëc wicy jakno 3000 wiadłów, bë miec ju wszëtkò fardich. KDE 3.5 mô dłëdżé wspiarcë (tak dłëdżé jakno mdze brëkòwóné bez distribùcëje), téj jesz w nowëch wersëjach Ubuntu, OpenSuse czë Fedorë na gwës òno bãdze. Slédné 4.0, bãdze narô dodôwkã w nëch Linuksach, blós do testowaniô.

Pò aktualizacëji dolmaczënkù do wersëji 4.0 momë na dzysô na kòl 6600 wiadłów, 850 nowëch do dolmaczënkù a 1900 trëchlenych (taczéch dlô chtërech je dolmaczënk, leno mùszi bëc jesz sprawdzony), zôstnëch 3850 je ju parôt.

W Ubuntu jesmë przeszli na 7.04, co òznôczô, że to wicy nie dô aktualizacëjów dolmaczënkù dlô slédny wersëji 6.10.

AddThis Social Bookmark Button

Czas na nowé menu!

Òpùblikòwóné w: KDE,Pòmòc — Michôł @ 9:59 pp 5 grom. 2007

kde_logo.pngJesz nié mô nowégò KDE a ju mòżemë òbaczëc jakno wëzdrzëc mdą niechterny aplikacëje. Dzysô zastãpnik stôrégò KMenu jaczim je Kbfx. Miono mòże nie je nôlepszé, leno nie jidze ò to jakno to mianowac, le jak mdze to wëzdrzëc w codniowi robòce.

Nôpierwi instalacëjô. Jak zwëkòwò, je to letkô sprawa ë abò w kònsolë piszemë

sudo apt-get install kbfx

abò w Synapticu czë Adepce szëkómë paczétu kbfx.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button